Cách dùng many

Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little and a little

I/ SOME

some: vài ba, 1 vài, 1 ít trong các, một số.some: được coi là bề ngoài số các củaa, an.someđứng trước danh từ bỏ số các đếm được cùng danh tự ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng many

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa ở bên trong gầm tủ rét.)

There aresomebooks on the table.(Có vài ba quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác minh rõ con số.Sử dụng “some” trong thắc mắc đểbiểu hiện rõ ý hy vọng của người nói, quan trọng vào câu đề xuất với kiến nghị. lúc đó, người nói ước muốn được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đang thiết lập 1 không nhiều sữa đề xuất ko?)

*

II/ MANY

many: những.manythường xuyên đứng trước danh từ đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 số lượng mập.Được cần sử dụng chủ yếu trongthắc mắc và câu bao phủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Tại trên đây tôi có khá nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường các bạn có từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có rất nhiều học sinh ở trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa khẳng định.anythường xuyên được sử dụng trongthắc mắc và câu bao phủ định.anyđứng trước danh từ bỏ số nhiều đếm được hoặc danh trường đoản cú ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, người đóngụ ý nghi ngại, đo đắn điều mình hỏi gồm hay không tất cả.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có trái cam làm sao cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát như thế nào ở trong tủ giá buốt không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường được sử dụng trongcâu đậy định và câu hỏi.muchđi vớidanh tự không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có nhiều thời hạn.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có rất nhiều chi phí.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là các, 1 con số nhiềua lot ofhay được dùng trongcâu xác minh.a lot oflà biện pháp nói khác củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ không đếm được và danh từ bỏ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm nay mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học viên đã học tập bài xích trong thỏng viện.)

There arelots ofpeople here.(Có nhiều người ở chỗ này.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWcần sử dụng cùng với danh từ bỏ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì cần sử dụng mang lại danh trường đoản cú ko đếm được.

Còn mong mỏi riêng biệt giữa từng cặp với nhau thì chăm chú nhỏng sau:

Nhìn vào câu tìm xem tất cả ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ bỏ đi sau nó hay không, nếu như bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 không nhiều, một vài ba )

Các quý khách coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau thấy chữ air không tồn tại s –>ko đếm đượccần các loại câu C với D, xét tiếp nội dung câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ vượt nhỏ dại –>có tác dụng bớt số lượngbầu không khí vào chống nên chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have sầu ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau cófriends có sđề xuất một số loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy ngoài rakhông tồn tại yếu tố nào có tác dụng bớt số lượngfriends hãy lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Crúc ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một ít biệt lập, tựa như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta hiểu rằngchúng ta tất cả một ít loại nào đó tuy nhiên nó là toàn vẹn, còn vớilittlethì nó gồm nghĩasiêu ít, không đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, toàn vẹn để đi xem phlặng.

I have sầu little money. I really can’t afford to lớn go out= Tôi còn khôn xiết ít chi phí, không được nhằm đi chơi.

VD khác:

There have sầu been few problems with the new system, thankfully!= May mắn là hệ thống bắt đầu bao gồm vô cùng ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= May mắn cố gắng, thành phố của bọn họ tất cả siêu không nhiều phạm nhân.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi vô cùng vui vị tôi khôn xiết không nhiều tranh cãi cùng với mái ấm gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= Thật tuyệt do mon này ít bao gồm khí hậu xấu.

Bên cạnh đó các quý khách hàng cũng có thể nhờ vào những dấu hiệu sau để làm bài.

Nếu chạm mặt ONLY, QUITE thì chọmãng cầu few, a littleNếu chạm mặt : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewcơ mà không cần lưu ý gì hơn nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay lập tức câu A và B bởi phía đằng sau làhouses, kế tiếp ta thấy cóonlynên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have sầu got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. milk.

muchmany

5)………………. shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. homework.

muchmany

7)………………. castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. love vày you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. beautiful scenery when we went lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next to lớn the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. salternative text to it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Cách Làm Trà Sữa Từ Trà Đen Ngon Như Tiệm Trà Xuân, Cách Pha Trà Sữa Thơm Ngon, Hấp

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào địa điểm trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive sầu ………….. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have sầu ………………. cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave sầu ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have sầu to lớn delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to live sầu. There’s ………….lớn do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give sầu you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so ………. tourists come here.

20) I didn’t have sầu …………… money, so I had lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home page that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have sầu khổng lồ delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to lớn live sầu. There’slittleto vì chưng.

18) Listen carefully, I’m going to lớn give youa little/someadvice.

Xem thêm: Bật Mí Các Tiêu Chí Đánh Giá Tổ Chức Event, Những Tiêu Chí Để Đánh Giá Sau Mỗi Sự Kiện

19) This town is not a very interesting place lớn visit, sofewtourists come here.


Chuyên mục: Kiến thức