CÁCH GHI SỔ NHẬT KÝ CHUNG THEO QUYẾT ĐỊNH 48

*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán thù Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinc 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinch 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S03a – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Đơn vi:………..

Bạn đang xem: Cách ghi sổ nhật ký chung theo quyết định 48

Mẫu số: S03a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ....

Đơn vị tính: .................

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Automation Studio 5, Access Denied

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phạt sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước gửi sang

Cộng gửi sang trang sau

x

x

x

- Sổ này còn có ... trang, khắc số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mlàm việc sổ: .......

Ngày ....mon ....năm .....

Người ghi sổ

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

*

Tweet

*


*


*


*


*


----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)