Cách sử dụng arraylist trong java

Giới thiệu

Lớp ArrayList vào java được thực hiện nlỗi một mảng cồn để lưu trữ các phần tử. Nó thừa kế lớp AbstractList với impliments giao tiếp List.

Bạn đang xem: Cách sử dụng arraylist trong java

Các mảng Java chuẩn là tất cả độ lâu năm cố định. Sau Lúc các mảng được chế tạo, chúng cấp thiết tăng hoặc bớt form size, tức thị chúng ta đề xuất bao gồm bao nhiêu phần tử cơ mà một mảng sẽ lưu lại.

ArrayList được sinh sản với một form size ban đầu. Khi size này bị quá, collection tự động hóa được tăng. lúc các đối tượng người dùng bị gỡ quăng quật, ArrayList có thể bị sút kích cỡ.

Những điểm cần ghi ghi nhớ về lớp ArrayList:

cũng có thể đựng các bộ phận giống nhau.Duy trì thiết bị từ của thành phần được thêm vào.Không đồng nhất (non-synchronized).Cho phép truy vấn tình cờ, tốc độ truy xuất (get) bộ phận nhanh khô vì chưng nó lưu tài liệu theo chỉ mục.Thao tác thêm/ xóa (add/ remove) bộ phận chậm rãi bởi bắt buộc những sự di chuyển nếu bất kỳ phần tử làm sao thêm/ xoá khỏi danh sách.

*

Lớp java.util.ArrayList được có mang như sau:

public class ArrayList extends AbstractList implements List, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable

Các cách tiến hành khởi tạo nên (constructor) của lớp ArrayList

ArrayList(): khởi sinh sản một danh sách mảng trống.ArrayList(Collection c): khởi chế tạo ra một list mảng được khởi chế tác với những bộ phận của collection c.ArrayList(int capacity): khởi tạo một list mảng cơ mà có sức đựng (compacity) lúc đầu được chỉ định và hướng dẫn. Nếu không chỉ định, mang định là 10. Mỗi lần thêm một trong những phần tử vào danh sách, nếu quá thừa sức chứa được cho phép thì danh sách sẽ auto tăng thêm 50% kích cỡ hiện gồm.

Các cách tiến hành (method) của lớp ArrayList

Phương thcMô tả
boolean add(Object o)Thêm phần tử được hướng dẫn và chỉ định vào thời điểm cuối một list.
void add(int index, Object element)Cnhát một trong những phần tử được hướng đẫn trên địa chỉ (index) được hướng dẫn và chỉ định vào list. Nỉm IndexOutOfBoundsException ví như index này nghỉ ngơi bên phía ngoài dãy (index size()).
boolean addAll(Collection c)Thêm toàn bộ các bộ phận trong collection được chỉ định và hướng dẫn vào thời gian cuối của danh sách call phương thức, theo sản phẩm công nghệ từ bỏ chúng được trả về vày bộ lặp iterator.
boolean addAll(int index, Collection c)Thêm toàn bộ các phần tử vào collection được hướng dẫn và chỉ định vào list Gọi cách thức, bước đầu tự địa điểm vẫn chỉ định và hướng dẫn. Ném NullPointerException nếu như collection sẽ cho là null.
Object get(int index)Trả về thành phần tại index đang cho. Nỉm IndexOutOfBoundsException trường hợp index vẫn cho là ở bên phía ngoài hàng (index = size()).

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Diệt Virus Miễn Phí Tốt Nhất 2016 (Mac Và Windows)

int indexOf(Object o)Lấy địa chỉ (index) vào danh sách với sự xuất hiện thêm đầu tiên của thành phần được hướng dẫn và chỉ định, hoặc -1 nếu như danh sách không chứa thành phần này.
int lastIndexOf(Object o)Lấy địa điểm (index) vào list với sự mở ra sau cuối của bộ phận được hướng dẫn và chỉ định, hoặc -1 giả dụ list ko cất thành phần này.
Object remove(int index)Gỡ quăng quật phần tử tại index vẫn cho. Ném IndexOutOfBoundsException ví như index sinh sống không tính hàng (index = size()).
void retainAll(Collection c)Xóa phần lớn phần tử ko ở trong collection c cùng không thuộc danh sách bây giờ ngoài list hiện giờ. Ném nhẹm NullPointerException nếu collection vẫn chỉ ra rằng null.
void removeAll(Collection c)Xóa đều bộ phận trực thuộc collection c cùng thuộc các mục ngày nay khỏi các mục ngày nay. Nỉm NullPointerException ví như collection sẽ cho rằng null.
Object set(int index, Object element)Ttuyệt nạm phần tử tại vị trí đang cho vào list này với phần tử đang xác định. Ném IndexOutOfBoundsException trường hợp index sinh hoạt ko kể dãy (index = size()).
Object<> toArray()Chuyển một danh sách sang mảng với trả về một mảng chứa tất cả những bộ phận vào list này theo đúng lắp thêm từ. Ném NullPointerException ví như mảng này là null.
Object<> toArray(Object<> a)Chuyển một list quý phái mảng cùng trả về một mảng cất tất cả những phần tử vào danh sách này theo như đúng máy từ bỏ. Kiểu runtime là của mảng trả về giống như mảng sẽ khẳng định.
Object clone()Tạo một bản sao của ArrayList.
void clear()Xóa tất cả các phần tử từ bỏ danh sách.

Xem thêm: Trung Tâm Dịch Vụ Fpt Internet Fpt Khuyến Mãi Mới Tháng 5/2021

void trimToSize()Cắt dung lượng của biểu thị ArrayList này là kích thước danh sách bây chừ.

ví dụ như minh họa

lấy ví dụ sử dụng ArrayList với hình dạng tài liệu cơ bạn dạng (Wrapper)

package com.oimlya.com.collection.arraylist;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class ArrayListExample public static final int NUM_OF_ELEMENT = 5;public static void main(String<> args) // Create danh sách with no parameterList list1 = new ArrayList();for (int i = 1; i list2 = new ArrayList();list2.addAll(list1);list2.add("0" + 3);System.out.print("After list1.addAll(03): list2 = ");printData(list2); // IndexOf() System.out.println("list2.indexOf(03) = " + list2.indexOf("03")); System.out.println("list2.indexOf(06) = " + list2.indexOf("06")); // lastIndexOf() System.out.println("list2.lastIndexOf(03) = " + list2.lastIndexOf("03")); // Remove sầu list2.remove("01");System.out.print("After list2.remove(01): list2 = ");printData(list2);// retainAll()List list4 = new ArrayList(list1); ArrayList list3 = new ArrayList(); list3.add("0" + 3); list3.add("0" + 2); System.out.print("Init list3 = "); printData(list3); list4.retainAll(list3); System.out.print("After list1.retainAll(list3): list4 = "); printData(list4); // removeAll()List list5 = new ArrayList(list1);list5.removeAll(list3); System.out.print("After list1.removeAll(list3): list5 = "); printData(list5);public static void printData(List list) // Show menu through for-eachfor (String thành tựu : list) System.out.print(vật phẩm + " ");System.out.println();Kết trái tiến hành lịch trình trên:


Chuyên mục: Kiến thức