Cách sử dụng font chữ trong photoshop

Trong phía dẫn bí quyết thêm phông chữ vào Photoshop. Các bạn sẽ biết cách tải phông từ Google Fonts với Adobe Fonts. Tiếp nối đưa vào Photoshop một bí quyết nhanh nhất. Toàn bộ Font hỗ trợ tiếng Việt. Vớ nhiên hoàn toàn miễn chi phí cho mục đích thương mại. Chúng ta cùng bước đầu nhé