Cấu trúc neither và either: cách dùng chuẩn không cần chỉnh

Cấu trúc neither và kết cấu either rất đơn giản bị nhầm lẫn khi sử dụng, trong cả với người Anh – Mỹ. Do thế, đây là phần ngữ pháp cực nhọc nhằn được “gài” không ít trong bài xích thi. Nhằm giúp các bạn nắm chắc chắn được cấu trúc neither cũng như khác nhau được neither cùng either, cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cấu trúc neither và either: cách dùng chuẩn không cần chỉnh

Cấu trúc neither


*
*
*
*
*

Ngoài ra, either… orneither… nor cũng có thể cụ thể theo từng theo các phương pháp sau:

“Either…or” dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra so với một trong các hai đối tượng người tiêu dùng được đề cập tới.
Cấu trúc: Either + danh từ/đại trường đoản cú + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner.

= (Hoặc Laura hoặc Mark sẽ là tín đồ chiến thắng.)

NOTE: trường hợp cụm “Not…either…or”dùng để che định cả 2 tài năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Kevin or John will be the winner.

= (Tôi không nghĩ hoặc Kevin tốt John sẽ là fan chiến thắng.)

“Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” dùng để làm chỉ sự phủ định cho tất cả 2 sự vật hoặc fan được nhắc tới.
➨ Cấu trúc: Neither + danh từ/ đại tự + nor + danh từ/ đại từ.

Trong đó, cụm Neither… nor tương tự với các Not… either… or ở xem xét trên.

Ví dụ: Neither Lion nor Cindy will be the winner.

= (Cả Lion cùng Cindy sẽ không là tín đồ chiến thắng).


Both: Cả hai đối tượng người sử dụng -> “Both…and….”Neither: Không đối tượng người dùng nào cả -> “Neither…nor…”Either: một trong hai đối tượng-> “Either…or…”

Bài tập ứng dụng cấu tạo neither/ either

Bài tập neither… nor/ either… or

1. Neither Laura nor her classmates … going lớn the park today.

A. Is B. Are C. Were

2. … I or my mother am a doctor.

A. Neither B. Either C. Not

3. He doesn’t go picnic this weekend và they don’t, …

A. Too B. Neither C. Either

4. Jane should prepare for the exams and … should you.

Xem thêm: Cách Dùng Chỉ Nha Khoa Đúng Cách, Các Bước Dùng Chỉ Nha Khoa Đúng Cách

A. Either B. Neither C. So

5. I don’t lượt thích listening to music, …

A. Either B. Too C. Neither

6. A: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”

A. Neither bởi I. B. So vày I C. Me, too.

8. A: “My sister likes listening lớn music so much.” – B: “…”

A. So am I. B. I do, too. C. Neither bởi vì I.

8. A: “I can’t go there.” – B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at cooking.” – B: “…”

A. So am I.

B. So bởi vì I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t bởi vì your homework.” – B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

Đáp án:

1.B 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.B 9.A 10.B

Bài tập trung hợp: áp dụng cấp trúc neither… nor/ either… or điền vào nơi trống.

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go to lớn Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll hotline the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên phía trên là cục bộ phần kỹ năng và kiến thức liên quan mang lại cấu trúc neither/ either cùng cách phân biệt “Neither… nor” với “Either… or”. Hãy luyện tập thật nhiều các dạng bài tập liên quan đến phần ngữ pháp này, để ghi nhớ dài lâu nhé!