Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày thứ 3 tháng 10 năm 2018 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ vào TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”. Đề án nhắm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử vào trường học nhằm tạo chuyển đổi căn bản về ứng xử văn hóa truyền thống của cán bộ quản lý, bên giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để trở nên tân tiến năng lực, hoàn thành nhân cách, lối sinh sống văn hóa; xây dựng văn hóa truyền thống trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp thêm phần xây dựng con người việt Nam: yêu thương nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, phải cù, sáng sủa tạo.


*
*
*
*
*
*
*
*