Top 10 đề thi tiếng anh lớp 2 năm 2021

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học kì 2Nội dungbài tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ Anh học kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2

Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học kì 2

Điền từ đam mê hợp chấm dứt từ dưới đây.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi tiếng anh lớp 2 năm 2021

a. C_assroom: lớp học

b. Sc_ool: ngôi trường học

c. T_acher: giáo viên

d. Boo_: sách

e. Sm_ll: nhỏ

f. N_ce: đẹp, tốt

g. _en: loại bút

h. W_ter: nước

Sắp xếp đều từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. Eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. Down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. Is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. Class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ khác loại

1. A. Whiteb. Brownc. Oranged. Apple
2. A. Colorb. Eightc. Fourd. Nine
3. A. Bananab. Applec. Seesawd. Grape
4. A. Swingb. Seesawc. Pinkd. Hide-and-seek
5. A. Ib. Hec. Shed. Peter
6. A. Dob. Playc. Sayd. Linda
7. A. Penb. Bookc. Dod. Crayon
8. A. Teacherb. Momc. Dadd. Son

Đáp ánđề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền từ thích hợp hợp ngừng từ dưới đây.

a. Classroom: lớp học

b. School: ngôi trường học

c. Teacher: giáo viên

d. Book: sách

e. Small: nhỏ

f. Nice: đẹp, tốt

g. Pen: cái bút

h. Water: nước

Sắp xếp đa số từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – phái mạnh is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has đôi mươi students.

f – This is my mother.

Chọn từ không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài tập giờ Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào vị trí chấm để chế tác thành từ gồm nghĩa:

1. Scho….l

2. M…..sic room

3. B……g

4. Rubb…. R

5. Cl….ss room

6. Op….n

Bài 2. (3 điểm): thu xếp lại các câu sau:

1. Name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. Are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. Am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. Is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): xong các câu sau

1. Which ……your school?

2. Xuất hiện ………book.

3. How…….. You ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. School

2. Music room

3. Bag / big/ bug

4. Rubber

5. Class room

6. Open

Bài 2: sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Biết Mình Có Duyên Âm, Làm Sao Để Biết Bạn Có “Duyên Âm” Hay Không

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. Is

2. Your

3. Are

4. Is

Bài 4: vấn đáp đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học sinh tự vấn đáp về bạn dạng thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read and choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ sở hữu nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 A. SocksB. ShortsC . KitchenD. Coat
2 A. SheepB. DressC. T-shirtD. Pants
3 A. FishB. ShoesC. LionD. Goat
4 A. Living roomB. HatC. BedroomD. Bathroom
5 A. HouseB. ApartmentC. ChairD. Dining room

IV. Count và write. ( Đếm với viết ) (1 điểm)

1. Seven + eight =________________

2. Eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What màu sắc / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / vì / like / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom & Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết trường đoản cú .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p. I) bé heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) bé cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) nhỏ hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con sư tử

Bộ đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề chất vấn tiếng Anh lớp 2 học kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen và match. (1pt)

*

Question 2: Listen and circle (1 pt)

*

Question 3. Listen & number (1pt)

*

Question 4. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2số 2

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read and match

1. Princess; 2. Monkey; 3. Bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love khổng lồ skate.

4. I lượt thích to swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read và choose the correct answer.

1. A. Fly

2. B. Cowboy

3. C. Flower

4. B. Grass

5. A. Book

6. C. Star

V. Recorder the letters

1. O c h l t a c o e -> chocolate

2. Theet -> teeth

3. E t f e -> feet

4. Kspi -> skip

5. W o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 2số 3

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read and choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 3

I. Read & match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I like to drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have to lớn brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying khổng lồ the flowers;

IV. Read và choose the correct answer

1 – A. Clown; 2 – C. Step; 3 – B. Pram;

4 – A. Chicken; 5 – B. Chips; 6 – C. Cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: tiếng Anh – Lớp 2