HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FREEPBX

Asterisk là một open source kết phù hợp với FreePBX làm cho quản lí trị là 1 tổng đài IP. mạnh khỏe với gồm tác dụng đa dạng và phong phú, được áp dụng thoáng rộng cho các cửa hàng, doanh nghiệp lớn..

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt freepbx

Tại bài viết này bản thân vẫn khuyên bảo chúng ta tiến hành thực thi trên sever CentOS 7, hãy cùng mình theo dõi cùng thực hiện nhé.

Để thiết lập trước tiên bạn phải thực hiện tắt SELINUX. chúng ta có thể kiểm tra bởi lệnh sau sestatus . Nếu trả về kết quả là enable các bạn cần tắt nó đi.

Xem thêm: Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Là Gì? 5 Vấn Đề Nghiêm Trọng Do Rác Thải Gây Ra?

*
*
*

Cài đặt FreePBX 14

Install dependency source;

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpmrpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpmInstall dependencies:

yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring php56w-pear php56w-process mariadb-hệ thống mariadb httpd gnutls-devel unixODBC mysql-connector-odbcInstall a legacy component:

pear install Console_GetoptThiết lập firewall

firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanentfirewall-cmd --reloadKích hoạt MariaDB & Apađậy khi khởi động

systemctl enable mariadb.servicesystemctl enable httpd.serviceKhởi cồn MariaDB

systemctl start mariadbChạy lệnh sau nhằm cấu hình mysql – KHÔNG đặt mật khẩu đăng nhập cội trên DB

mysql_secure_installationCreate our asterisk user and group:

adduser asterisk -m -c "Asterisk User"Phân quyền tệp tin với thư mục

chown asterisk. /var/run/asteriskchown -R asterisk. /etc/asteriskchown -R asterisk. /var/lib,log,spool/asteriskchown -R asterisk. /usr/lib64/asteriskchown -R asterisk. /var/www/Chỉnh sửa Apache

sed -i "s/(^upload_max_filesize = )./120M/" /etc/php.ini sed -i "s/^(User|Group)./1 asterisk/" /etc/httpd/conf/httpd.confsed -i "s/AllowOverride None/AllowOverride All/" /etc/httpd/conf/httpd.confKhởi hễ Apache

systemctl start httpd.serviceDownload FreePBX với cài đặt đặt

cd /usr/srcwget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-lakiểm tra.tgztar xfz freepbx-14.0-lademo.tgzrm -f freepbx-14.0-lachạy thử.tgzcd freepbxSử dụng FPBX script để bước đầu asterisk