Installment payment là gì

a method of paying for something in which the buyer pays part of the cost immediately và then makes small regular payments until the debt is completely paid


Bạn đang xem: Installment payment là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ oimlya.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


An alternative sầu scheme involves the ngân hàng reselling the property according khổng lồ an installment plan, at a price higher than the original price.
As early as 1932, he urged his students to avoid buying cars và other luxuries on the installment plan, similar to lớn the modern credit card.
Private amortization companies were also established in several cities khổng lồ facilitate installment plans for insolvent wage earners.
The company sold its boats on the installment plan, making them among the first powerboats available lớn the general population.
Các cách nhìn của những ví dụ không bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên oimlya.com oimlya.com hoặc của oimlya.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.
*

*Xem thêm: Trích Lục Trước Bạ Nhà Đất Bị Mất, Hướng Dẫn 1632/Hdln

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập oimlya.com English oimlya.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ To Be Used For Là Gì ? Cách Sử Dụng Chi Tiết Phân Biệt Used To, Be Used To, Get Used To Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến thức