Lie in là gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ oimlya.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Lie in là gì

There was a conflict of interest between myself và others who would have preferred a long lie-in in bed.
Like many other lie-in-wait predators, they have an elongated, torpedo-lượt thích body with an elongated head containing one row of sharp, conical teeth.
Their poor musculature and cumbersome morphology indicate that mature female footballfish are probably poor swimmers and largely sedentary, lie-in-wait predators.
Mesopelagic fish are often highly mobile, whereas bathypelagic fish are almost all lie-in-wait predators, normally expending little energy in movement.
This lie-in was met with opposition from some city officials và some members of the general public.
However, they are also extremely efficient, lie-in-wait, ambush predators, feeding mostly on the sorts of invertebrates commonly found in warm backwaters.
Having been looking around town for a victyên all night without success, they decided to lớn lie-in-wait for whoever might happen khổng lồ step outside.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các chỉnh sửa viên oimlya.com oimlya.com hoặc của oimlya.com University Press hay của những bên cấp giấy phép.
*Xem thêm: Nên Học Tiếng Ý Ở Đâu Bây Giờ? Bạn Loay Hoay Học Tiếng Ý Có Khó Không

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập oimlya.com English oimlya.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Quy Trình Chế Tạo Sản Phẩm Cơ Khí, Quá Trình Tạo Ra Sản Phẩm Cơ Khí Là

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến thức