Quy Chế Cung Cấp Thông Tin Cho Công Dân

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 232/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN cho CÔNG DÂN CỦA BỘ NỘIVỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ khí cụ Tiếp cận thông tin;

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23tháng 01 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành dụng cụ Tiếpcận thông tin;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03tháng 4 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của cục Nội vụ;

Xét kiến nghị của Chánh công sở Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này quy chế cung cấpthông tin cho công dân của cục Nội vụ.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày cam kết banhành.

Điều 3.Chánh văn phòng và công sở Bô , Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốcTrung chổ chính giữa Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ và những đơn vịcó liên quan phụ trách thi hành quyết định này./.

vị trí nhận: - Như Điều 3; - bộ trưởng; - các Thứ trưởng; - Cổng thông tin điện tử BNV; - Lưu: VT, TĐKT&TT.

BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân

QUY CHẾ

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này chế độ vềviệc công khai minh bạch và cung cấp tin theo yêu mong của công dân nằm trong phạm vitrách nhiệm cung cấp thông tin của cỗ Nội vụ theo biện pháp của luật Tiếp cậnthông tin.

2. Thông tin thuộc trách nhiệmcung cấp của bộ Nội vụ bao hàm thông tin do bộ Nội vụ chế tạo ra ra, được cung cấptheo quy định luật pháp có tương quan trong từng lĩnh vực.

3. Đối tượng áp dụng của Quychế này là những đơn vị thuộc, trực thuộc bộ Nội vụ, những cá nhân, tổ chức triển khai có liênquan vào việc đưa thông tin thuộc phạm vi, trọng trách của cỗ Nội vụ.

Điều2. Bề ngoài thực hiện cung ứng thông tin

1. Việc cung cấp thông tinphải kịp thời, đầy đủ, bao gồm xác, minh bạch, dễ dàng cho công dân và đảm bảođúng trình tự, giấy tờ thủ tục theo hiện tượng của pháp luật và không vi phạm các quy địnhvề bảo mật.

2. Bảo đảm sự kết hợp chặtchẽ, kết quả của các cơ quan, đơn vị trong vượt trình cung ứng thông tin.

ChươngII

PHÂN CÔNG TRÁCHNHIỆM

Điều3. Đơn vị đầu mối cung cấp tin cho công dân của cục Nội vụ

1. Văn phòng cỗ là đầu mốitiếp thừa nhận yêu cầu đưa tin và trả kết quả.

2. Trung tâm tin tức làm đầumối tổng phù hợp yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng, gởi Văn phòng cỗ trả kết quả.

3. Những đơn vị thuộc, trực thuộcBộ tất cả trách nhiệm báo tin do đối kháng vị tạo thành và chịu trách nhiệm vềthông tin do đơn vị chức năng cung cấp.

Điều 4.Trách nhiệm của văn phòng Bộ

1. Tổ chức việc mừng đón vàxử lý yêu cầu hỗ trợ thông tin, đảm bảo an toàn tuân thủ nguyên tắc, hình thức, trìnhtự, giấy tờ thủ tục và thời hạn báo tin theo quy định.

2. Giải thích, phía dẫn,thông báo mang lại công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; tiếp nhận, giải quyếthoặc phối phù hợp với các solo vị giải quyết và xử lý phản ánh, loài kiến nghị, khiếu nại, tố cáoliên quan cho việc cung cấp tin của bộ theo dụng cụ của pháp luật.

3. Phối hợp với các đơn vịthuộc, trực nằm trong Bộ tiến hành các trình tự, thủ tục công khai thông tin bằnghình thức đăng công khai trên phương tiện thông tin đại bọn chúng theo quy định; thựchiện đưa tin thông qua vấn đề tiếp công dân của chỉ huy Bộ, họp báo,thông cáo báo chí, hoạt động của Người vạc ngôn cỗ Nội vụ.

4. Tổ chức theo dõi, đôn đốc,kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công khai minh bạch thông tin cùng cung cấpthông tin theo yêu thương cầu.

5. Công ty trì, phối phù hợp với cácđơn vị tạo ra thông tin nhằm xử lý, đính chính khi phạt hiện thông tin công khaikhông chính xác.

6. Bố trí công chức phụtrách cung cấp thông tin, thực hiện việc tiếp nhận và cung cấp tin theoyêu cầu.

Điều 5.Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

1. Bảo trì và tiến hành việccông khai tin tức trên Cổng tin tức điện tử của cục Nội vụ tại phân mục tiếpcận thông tin.

Chuyên mục tiếp cận thôngtin bao gồm danh mục thông tin công khai, thông tin công dân được tiếp cận cóđiều kiện; đầu mối đón nhận yêu cầu hỗ trợ thông tin, add truy cập nhằm tảithông tin và những nội dung không giống (nếu có).

2. Phối hợp với các đối kháng vịtrong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, chữ cam kết số; kỹ thuậtvề biện pháp, quy trình bảo quản thông tin cùng hệ thống thống trị thông tin tronghoạt động đưa tin của bộ Nội vụ.

Điều 6.Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

1. Chỉ đạo, phân công, bốtrí công chức phụ trách cung cấp thông tin của 1-1 vị; chỉ huy việc search kiếmthông tin ở trong phạm vi, lĩnh vực của đơn vị chức năng phụ trách và cung ứng về Văn phòngBộ để thực hiện việc cung cấp, trả kết quả thông tin theo yêu thương cầu.

2. Phối hợp với Trung tâmThông tin, thực hiện việc cập nhật, đăng tải thông tin phải được công khai vàthông tin được tiếp cận có đk tại thể loại tiếp cận tin tức trên Cổngthông tin điện tử của cục Nội vụ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc cỗ chịutrách nhiệm về tính kín đáo của thông tin; đối với thông tin phức tạp, liên quanđến nhiều đối kháng vị, lấy ý kiến trước khi report Lãnh đạo bộ và hỗ trợ thôngtin cho công dân.

ChươngIII

CÔNG KHAI THÔNGTIN

Điều 7.Danh mục thông tin công khai minh bạch và tin tức tiếp cận có điều kiện

1. Thông tin công khai minh bạch thuộclĩnh vực của cục Nội vụ theo phụ lục I hẳn nhiên Quychế.

2. Hiệ tượng và thời điểmcông khai những thông tin thuộc nghành của cỗ Nội vụ thực hiện theo chính sách tạiĐiều 18, nguyên lý Tiến cận thông tin.

Điều 8.Xử lý thông tin trước khi công khai

1. Đối với những thông tin phảiđược công khai minh bạch theo Điều 17, khí cụ Tiếp cận thông tin, saukhi thẩm tra soát, đánh giá tính kín của thông tin, đơn vị chức năng chủ trì tạo thành thôngtin có trọng trách phân loại các nội dung thông tin công dân được tiếp cận,không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có đk trước khi côngkhai.

2. Vấn đề phân loại các nộidung thông tin công dân ko được tiếp cận, tiếp cận có đk phải phù hợpvới quánh điểm, đặc điểm của văn bản, hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng quy định.

Điều 9.Công khai thông tin tại thể loại tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điệntử của cục Nội vụ

1. Đối với những thông tin phảiđược công khai minh bạch theo cách thức tại Điều 19 biện pháp Tiếp cận thông tin,đơn vị nhà trì tạo ra thông tin có trọng trách gửi tin tức đến Trung tâmThông tin để đăng sở hữu chậm duy nhất là 10 ngày tính từ lúc ngày tin tức được tạo ra ra, đồngthời giữ hộ về Văn phòng bộ để tổng hợp.

2. Trường hợp thông tin đangđược công khai tại những cơ sở dữ liệu khác biệt hoặc đăng download tại các chuyên mụckhác trên Cổng tin tức điện tử bộ Nội vụ thì danh mục thông tin nên đượccông khai tất nhiên đường dẫn truy cập thông tin.

3. Quy trình công khai minh bạch thôngtin tại thể loại tiếp cận tin tức trên Cổng thông tin điện tử của cục Nội vụđược triển khai theo phụ lục II kèm theo.

Điều 10.Đăng Công báo, niêm yết tin tức tại trụ sở cơ quan

1. Đơn vị công ty trì tạo rathông tin công ty trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và văn phòng và công sở Bộ triển khai trình tự,thủ tục công khai minh bạch thông tin bằng hiệ tượng đăng Công báo, niêm yết trên trụ sở BộNội vụ. Nội dung, thời hạn đăng Công báo, niêm yết được tiến hành theo quy địnhcủa luật pháp có liên quan.

2. Đối cùng với những thông tinđược công khai bằng hình thức niêm yết mà lao lý chưa quy định ví dụ về địađiểm, thời hạn niêm yết thì buộc phải được niêm yết trên trụ sở cỗ Nội vụ trong thờihạn tối thiểu là 30 ngày có tác dụng việc.

Xem thêm: Tìm Hiểu Rabbitmq - Tìm Hiểu Về Rabbitmq

Điều11. Công khai thông tin trên phương tiện tin tức đại chúng, trải qua việc tiếpcông dân, họp báo, thông cáo báo chí, buổi giao lưu của người phạt ngôn của bộ Nộivụ

1. Đơn vị được phân công phốihợp với người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo mạng theo khí cụ tại Quychế phân phát ngôn và cung cấp tin cho báo chí của cục Nội vụ.

Điều12. Giải pháp xử lý thông tin công khai không thiết yếu xác

1. Trường phù hợp phát hiệnthông tin do bộ Nội vụ tạo thành được công khai minh bạch không đúng đắn hoặc thông tin docơ quan tiền khác tạo thành nhưng do cỗ Nội vụ công khai minh bạch không chính xác, thì Văn phòngBộ công ty trì, phối phù hợp với cơ quan, đơn vị tạo nên thông tin, đơn vị chức năng thu thậpthông tin tiến hành kiểm tra và kịp thời đính thêm chính, công khai minh bạch thông tin sẽ đượcđính chính.

2. Trường hợp phát hiệnthông tin do bộ Nội vụ tạo nên do cơ sở khác công khai minh bạch không chủ yếu xác, thìVăn phòng bộ có trọng trách yêu ước cơ quan lại đã công khai thông tin đính thiết yếu kịpthời, công khai minh bạch thông tin đã có đính chính.

3. Ngôi trường hợp chào đón phảnánh, ý kiến đề nghị từ cơ quan, tổ chức, công dân về thông tin công khai không chínhxác, Văn phòng bộ phối phù hợp với đơn vị tạo nên thông tin kiểm tra và kịp thờiđính chính, công khai minh bạch thông tin đã có được đính thiết yếu trong thời hạn chậm nhất là15 ngày tính từ lúc ngày nhận thấy kiến nghị.

ChươngIV

CUNG CẤP THÔNGTIN THEO YÊU CẦU

Điều13. Chào đón phiếu yêu cầu cung ứng thông tin

1. Văn phòng cỗ (Trưởngphòng, phòng Văn thư - lưu lại trữ và KSTTHC) là đầu mối đón nhận yêu cầu và trả kếtquả tin báo theo yêu cầu được gửi đến bộ Nội vụ.

2. Những đơn vị trực thuộc Bộlà đầu mối đón nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả tác dụng cung cấp cho thôngtin theo yêu cầu được gởi trực kế tiếp đơn vị hoặc phối hợp với Văn phòng cỗ đểcung cấp thông tin theo yêu cầu.

Điều14. Lập sổ theo dõi đưa thông tin theo yêu cầu

Văn phòng bộ (Phòng Văn thư- lưu lại trữ và kiểm soát điều hành thủ tục hành chính) lập sổ theo dõi cung cấp thông tintheo yêu ước được lập và triển khai theo năm. Ngôn từ sổ theo dõi và quan sát cung cấpthông tin theo yêu mong theo phụ lục III kèm theo.

Điều15. Thông báo về việc xử lý yêu cầu cung cấp thông tin

1. Sau khi mừng đón phiếuyêu cầu tin báo hợp lệ, Văn phòng bộ có nhiệm vụ xử lý yêu cầucung cung cấp thông tin, thông báo cho những người yêu mong về việc giải quyết yêu cầu cungcấp tin tức hoặc tự chối cung ứng thông tin.

2. Đối với tin tức đơn giản,có sẵn mà rất có thể cung cung cấp ngay qua mạng điện tử hoặc tất cả thể sắp xếp để fan yêucầu đọc, xem, nghe, ghi chép tức thì tại trụ sở cơ quan nhưng mà không mất chi tiêu tiếpcận thông tin thì Văn phòng bộ không bắt buộc ra thông báo về việc giải quyết yêu cầucung cấp tin tức quy định trên khoản 1 Điều này.

Điều16. Tập hợp, xử lý tin tức để cung ứng theo yêu cầu

1. Ngôi trường hợp thông tin đượcyêu cầu hỗ trợ theo các thông tin nguyên tắc tại điểm b, điểm ckhoản 1 với khoản 2 Điều 23 biện pháp Tiếp cận thông tin, thông tin đã từng đượccung cung cấp theo yêu cầu hoặc tin tức đơn giản, gồm sẵn trong lưu lại trữ cơ quanthì người làm đầu mối cung cấp thông tin có trọng trách xem xét những điều kiệntheo luật pháp của điều khoản và cung cấp cho tất cả những người yêu cầu.

2. Trường vừa lòng thông tinkhông tất cả sẵn theo hiện tượng tại khoản 1 Điều này hoặc xét thấy cần thiết có ý kiếncủa đối kháng vị tạo nên thông tin, chậm nhất 01 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhấn đượcyêu mong hợp lệ, văn phòng công sở Bộ ý kiến đề xuất đơn vị công ty trì tạo nên thông tin phối hợpgiải quyết yêu cầu cung ứng thông tin.

Chậm tuyệt nhất là 03 ngày có tác dụng việckể từ ngày nhận được yêu mong hợp lệ, Văn phòng cỗ ra thông báo về thời hạn giảiquyết yêu thương cầu cung cấp tin theo phụ lục IVkèm theo.

Chậm nhất là 10 ngày làm cho việckể từ ngày nhận được yêu mong hợp lệ, Văn phòng cỗ thực hiện cung cấp thông tincho tình nhân cầu hoặc có văn bản thông báo từ bỏ chối đưa tin hoặc vănbản thông báo về vấn đề gia hạn vào trường hợp đề xuất thêm thời gian để xem xét,tìm kiếm, tập hợp, sao chép, xử lý yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 17.Cung cấp thông tin theo yêu cầu

2. Bạn làm mối lái cung cấpthông tin, cung cấp thông tin cho tình nhân cầu trải qua mạng năng lượng điện tử trongtrường hòa hợp việc tin báo đáp ứng đủ những điều kiện phương pháp tại khoản 1 Điều 30 quy định tiếp cận thông tin. Việc hỗ trợ thôngtin thông qua mạng năng lượng điện tử sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ.

3. Người làm mai dong cung cấpthông tin theo yêu thương cầu, tiến hành tin báo qua thương mại dịch vụ bưu chính, faxtheo kiến nghị của người yêu cầu tại phiếu yêu thương cầu cung ứng thông tin.

4. Quy trình cung cấp thôngtin theo yêu thương cầu triển khai theo phụ lục V kèm theo.

Điều18. Cách xử trí thông tin cung ứng theo yêu cầu không thiết yếu xác

1. Trường thích hợp phát hiệnthông tin được cung ứng không bao gồm xác, muộn nhất là 05 ngày làm việc tính từ lúc ngàyphát hiện, Văn phòng bộ có trọng trách và phối phù hợp với các đơn vị chức năng liên quanđính thiết yếu và cung ứng lại thông tin.

2. Ngôi trường hợp cảm nhận phảnánh, đề xuất của tình nhân cầu tin báo về việc thông tin được cungcấp là không thiết yếu xác, Văn phòng bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quankiểm tra tính đúng chuẩn của thông tin và trả lời kiến nghị của tình nhân cầu. Nếuphát hiện tại thông tin cung cấp theo yêu ước không thiết yếu xác, Văn phòng bộ cótrách nhiệm kịp thời thêm chính, cung cấp thông tin đã được đính chính trong thờihạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị theo đúng hình thứccung cung cấp như lần đầu.

Điều19. Thu, quản lý chi tổn phí tiếp cận thông tin

2. Bảo đảm an toàn các điều kiện vậtchất tương quan cho công tác cung cấp tin phù hợp với quy định cùng đặc điểm,điều kiện, yêu cầu thực tế của cỗ Nội vụ.

3. Văn phòng cỗ quản lý, sửdụng ngân sách tiếp cận thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

ChươngV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều20. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng những đơn vị thuộc,trực thuộc bộ Nội vụ có nhiệm vụ phổ biến, quán triệt quy định này cho tới cán bộ,công chức, viên chức, tín đồ lao động thuộc đơn vị chức năng và chỉ huy việc cách xử trí thôngtin theo quy định; kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong vượt trìnhtổ chức tiến hành về văn phòng Bộ. Văn phòng bộ có trọng trách theo dõi, đôn đốccác đơn vị chức năng thuộc và trực thuộc bộ trong việc thực hiện Quy chế này, kịp lúc tổnghợp, report Lãnh đạo bộ những sự việc vướng mắc phạt sinh, trường hợp đề nghị thiết,đề xuất Lãnh đạo bộ sửa đổi, bổ sung Quy chế đến phù hợp.

2. Vụ tổ chức cán bộ cótrách nhiệm công ty trì, kết hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực đến công chức,viên chức để thực hiện giỏi nhiệm vụ cung cấp thông tin của bộ Nội vụ.

3. Vụ kế hoạch - Tài chínhcó trách nhiệm bảo vệ kinh phí quan trọng cho việc đưa tin và hướngdẫn bài toán thu, quản lý, sử dụng chi phí tiếp cận tin tức theo giải pháp củapháp luật.

Điều21. Khen thưởng và giải pháp xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, viên chức,người lao động bộ Nội vụ gồm thành tích trong việc cung cấp thông tin được xemxét, ý kiến đề nghị Bộ trưởng bộ Nội vụ tán dương hoặc đề nghị những cơ quan bao gồm thẩmquyền khen thưởng; trường vừa lòng vi phạm các quy định tại quy chế này, tùy theotính chất, mức độ phạm luật thì bị cách xử trí theo nguyên tắc của pháp luật./.

PHỤ LỤC I

I. Danh mục thông tin tiếpcận tất cả điều kiện

1. Tin tức do bộ Nội vụ chủtrì hoặc trình, nhưng mà đang là tài liệu túng bấn mật, chưa được công bố, trừ trường hợpđược Lãnh đạo bộ đồng ý.

II. Danh mục thông tincông khai

- những văn bản quy phạm phápluật do bộ Nội vụ nhà trì xây dựng, trình và những văn bản quy bất hợp pháp luật thuộcthẩm quyền phát hành của bộ trưởng Bộ Nội vụ; văn bản hành chính có mức giá trị áp dụngchung do cỗ Nội vụ ban hành;

- thủ tục hành chính, quytrình giải quyết quá trình của bộ Nội vụ;

- tin tức phổ biến, hướngdẫn triển khai pháp luật, chế độ, chế độ đối cùng với những nghành thuộc phạmvi cai quản nhà nước của bộ Nội vụ;

- Dự thảo văn bạn dạng quy phạmpháp dụng cụ theo qui định về phát hành văn phiên bản quy phi pháp luật; ngôn từ và kếtquả tiếp thu chủ ý của nhân dân đối với những sự việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa bộ trưởng Bộ Nội vụ mà đưa ra lấy chủ kiến nhân dân theo dụng cụ của pháp luật;đề án với dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị chức năng hành chính, điềuchỉnh địa giới hành chính; tin tức về quy hướng ngành, nghành nghề và phương thức,kết quả thật hiện;

- tin tức về danh mục dựán, chương trình đầu tư chi tiêu công, mua sắm công và quản lý, áp dụng vốn đầu tư chi tiêu công,tình hình và công dụng thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thôngtin về đấu thầu;

- Chương trình, kế hoạchcông tác hằng năm của bộ Nội vụ;

- Nghị định của bao gồm phủquy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Nội vụ ; Quyếtđịnh của Thủ tướng bao gồm phủ, của cục trưởng bộ Nội vụ nguyên tắc chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực nằm trong Bộ; các Quyết định,nội quy, quy định do bộ Nội vụ ban hành;

- tin tức về dự trù ngânsách nhà nước; report tình hình thực hiện chi tiêu nhà nước; quyết toán ngânsách công ty nước; dự toán, thực trạng thực hiện, quyết toán ngân sách đối với cácchương trình, dự án chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng sử dụng vốn ngân sách chi tiêu nhà nước của BộNội vụ;

- báo cáo công tác định kỳ củaBộ, ngành; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, làm chủ cán bộ, công chức, viên chức;thông tin về danh mục và kết quả chương trình, vấn đề khoa học;

- hạng mục thông tin phảicông khai thực hiện theo biện pháp tại điểm b khoản 1 Điều 34 củaLuật Tiếp cận thông tin; bọn họ tên, địa chỉ, số năng lượng điện thoại, số fax, địa chỉthư điện tử của bộ Nội vụ hoặc của người làm đầu mối chào đón yêu cầu cung cấpthông tin;

- các thông tin khác nên đượccông khai theo quy định./.

PHỤ LỤC II

Các bước

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Bước 1

Rà soát, kiểm soát tính bí mật của thông tin, phân nhiều loại thông tin

01 ngày làm việc tính từ lúc ngày tạo nên thông tin

Đơn vị chủ trì tạo nên thông tin

Bước 2

- Định dạng thông tin (đã được ký, đóng góp dấu) dưới những dạng văn phiên bản điện tử

- Đối với thông tin phải được công khai, loại bỏ các nội dung thông tin công dân không được tiếp cận, tin tức công dân được tiếp cận có điều kiện (nếu có)

07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đơn vị công ty trì tạo nên thông tin

Bước 3

- Đăng download thông tin:

+ Đối với thông tin phải được công khai minh bạch (Điều 19 luật TCTT), đăng mua vào danh mục thông tin phải được công khai minh bạch tại chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bô Nội vụ.

+ Đối với các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện (Điều 7 pháp luật TCTT), cập nhật thông tin vào hạng mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện tại Chuyên

mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bô Nội vụ.

03 ngày làm việc kể từ ngày tạo nên thông tin

Đơn vị nhà trì tạo nên thông tin cùng Trung tâm thông tin (Cổng thông tin điện tử)

PHỤ LỤC III

BỘ NỘI VỤ VĂN PHÒNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

SỔ THEO DÕI CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

(từ ngày … tháng…. Năm..…. đến ngày … tháng…. Năm..….)

STT

Yêu cầu

Ngày, tháng, năm dấn yêu cầu

Tên người yêu cầu

Địa chỉ tình nhân cầu

Số năng lượng điện thoại

Thư điện tử (nếu có)

Tên, số, cam kết hiệu văn bản, hồ sơ, tài liệu được yêu cầu

Hình thức cung cấp thông tin

Ngày, tháng, năm cung cấp thông tin

Chi giá thành tiếp cận thông tin

Tên người đón nhận yêu cầu

Thông báo từ chối, lý do phủ nhận yêu cầu

Thông báo gia hạn, tại sao gia hạn

PHỤ LỤC IV

BỘ NỘI VỤ VĂN PHÒNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số:…… /VPBNV

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

THÔNG BÁO

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:………………………………….

Ngày/tháng/năm …., Văn phòngBộ Nội vụ cảm nhận phiếu yêu mong của ông/Bà: …….…………………………………………………………………

Số CMTND/Thẻ căn cước côngdân/Hộ chiếu ............................................. Cấpngày………….…../…../… tại ………………………..………..……..………

Nơi cưtrú:………………………………………………………….………..

Yêu cầu hỗ trợ văn bản/hồsơ/tài liệu:……………………….…….…..…

Văn phòng cỗ Nội vụ thôngbáo về thời hạn xử lý yêu cầu cung cấp thông tin cho ông/Bà nhưsau:………………..………………………………..

Văn phòng bộ Nội vụ đã gửi Phiếugiải quyết yêu thương cầu cung cấp tin để thông tin về địa điểm, bề ngoài cungcấp thông tin; ngân sách thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưuchính, fax (nếu có) với phương thức, thời hạn thanh toán giao dịch tới Ông/Bà sau khi tậphợp với xử lý tin tức được yêu ước cung cấp.

Nơi nhận: - Như trên; - lưu lại VT, VP.

CHÁNH VĂN PHÕNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng góp dấu)

PHỤ LỤC V

Các bước

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Bước 1

- mừng đón và soát sổ hồ sơ yêu thương cầu hỗ trợ thông tin

- Ra thông báo bổ sung hồ sơ (trường đúng theo phải bổ sung hồ sơ).

Nhận hồ nước sơ bổ sung cập nhật (nếu có)

- Vào sổ theo dõi cung cấp tin theo yêu cầu

01 ngày làm việc kể từ ngày cảm nhận yêu cầu CCTT thích hợp lệ

Văn chống Bộ

Đối với những thông tin lao lý tại điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 23 pháp luật Tiếp cận thông tin, thông tin đã từng được hỗ trợ theo yêu ước hoặc thông tin đơn giản, có sẵn trong tàng trữ cơ quan

Bước 2

- Ra thông tin về việc giải quyết yêu cầu tin báo theo mẫu số 03, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP (trừ trường hợp thông tin đơn giản, gồm sẵn mà có thể cung cung cấp ngay qua mạng năng lượng điện tử hoặc gồm thể sắp xếp để người yêu cầu đọc, xem, nghe, ghi chép ngay tại trụ sở cơ quan nhưng không mất chi tiêu tiếp cận tin tức theo vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều 15 Quy chế)

- thu phí tiếp cận thông tin

- đưa thông tin (theo các phương thức chính sách tại biện pháp TCTT)

- Vào sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu

01 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận thấy yêu mong CCTT hòa hợp lệ Theo dụng cụ định

Văn phòng Bộ

Đối với thông tin không có sẵn theo mức sử dụng tại khoản 1 Điều 17 quy định hoặc xét thấy quan trọng có ý kiến của đối kháng vị tạo ra thông tin

Bước 3

- Đề nghị đơn vị chủ trì tạo ra thông tin phối hợp giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp thông tin;

- Ra thông tin về thời hạn xử lý yêu cầu báo tin (Phụ lục IV Quy chế).

- search kiếm, coi xét, xử trí thông tin, gửi thông tin (đã được xử lý) tới Văn phòng bộ hoặc đề nghị Văn chống Bộ khước từ hoặc gia hạn cung cấp thông tin

- Ra thông báo xử lý yêu cầu cung cấp tin hoặc thông tin từ chối cung cấp thông tin/ gia hạn hỗ trợ thông tin

- thu phí tiếp cận tin tức (nếu có)

- đưa tin (theo những phương thức vẻ ngoài tại hiện tượng TCTT)

- Vào Sổ theo dõi đưa thông tin theo yêu thương cầu

01 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được yêu mong CCTT vừa lòng lệ 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận ra yêu cầu CCTT đúng theo lệ 07 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu cung cấp tin do Văn phòng bộ gửi đến 10 ngày làm cho việc kể từ ngày cảm nhận yêu cầu báo tin hợp lệ

Văn phòng Bộ

công sở Bộ

Đơn vị nhà trì tạo nên thông tin

văn phòng và công sở Bộ

văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

văn phòng công sở Bộ

PHỤ LỤC VI

STT

Công câu hỏi thực hiện

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Phô đánh tài liệu giấy (đã bao hàm vật tư)

1.1

Phô tô đen trắng

Trang A4

3.000

1.2

Phô sơn màu

Trang A4

18.000

2

In từ phim, hình ảnh gốc (đã bao hàm vật tư)

2.1

Cỡ từ 15x21 cm trở xuống

Tấm

36.000

2.2

Cỡ tự 20x25cm đến 20x30cm

Tấm

54.000

2.3

Cỡ từ 25x35cm đến 30x40cm

Tấm

135.000

3

In sao tài liệu thu thanh (không bao gồm vật tư)

Phút nghe

27.000

4

In sao phim điện ảnh (không bao hàm vật tư)

Phút chiếu

54.000

5

In tài liệu vẫn số hóa (toàn văn tài liệu - thông tin cấp 1)

5.1

- In black trắng (đã bao hàm vật tư)

Trang A4

2.000

5.2

- In màu (đã bao hàm vật tư)

Trang A4

14.000

- Mức đưa ra phô sơn tài liệu khổ A3 bằng 2 lần mức giá cả phô sơn tài liệu khổ A4;

- Mức chi phô tô tài liệu khổ A2 bởi 4 lần mức ngân sách phô đánh tài liệu khổ A4;

- Mức đưa ra phô tô tài liệu khổ A1 bằng 8 lần mức chi tiêu phô tô tài liệu khổ A4;

- Mức bỏ ra phô đánh tài liệu khổ A0 bằng 16 lần mức giá thành phô đánh tài liệu khổ A4.