Quy Định Công Bố Thông Tin Trên Thị Trường Chứng Khoán

Những nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin bên trên TTCK


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 96/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật thị trường chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm2019;

Căn cứ lao lý Doanh nghiệp ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của quản trị Ủy ban chứng khoánNhà nước;

Bộ trưởng cỗ Tài chính phát hành Thông tưhướng dẫn ra mắt thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy địnhvề việc công bố thông tin trên thị phần chứng khoán Việt Nam.

Bạn đang xem: Quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những đối tượngcông bố tin tức bao gồm:

a) công ty đại chúng;

b) tổ chức triển khai phát hànhtrái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;

c) tổ chức phát hànhthực hiện kính chào bán cp lần cổng đầu ra công chúng;

d) tổ chức niêm yếttrái phiếu doanh nghiệp;

đ) doanh nghiệp chứng khoán,công ty cai quản quỹ chi tiêu chứng khoán; đưa ra nhánh côngty chứng khoán quốc tế tại nước ta và chi nhánh công ty quản lý quỹnước ngoài tại Việt nam giới (sau đây gọi là chi nhánh công ty thị trường chứng khoán vàcông ty làm chủ quỹ quốc tế tại Việt Nam); vănphòng thay mặt công ty thị trường chứng khoán và công ty thống trị quỹ nước ngoài tại ViệtNam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chi tiêu chứng khoán đại chúng;

e) Sở giao dịch thanh toán chứngkhoán nước ta và công ty con (sau đây hotline là Sở thanh toán giao dịch chứng khoán), Tổngcông ty lưu ký và bù trừ kinh doanh thị trường chứng khoán Việt Nam;

g) Nhà chi tiêu thuộc đối tượng chào làng thôngtin theo qui định pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có tương quan đến hoạt độngcông bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này,các tự ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp đạichúng quy mô to là công ty đại chúng bao gồm vốn góp của chủ download từ 120 tỷ đồngtrở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

2. Quỹ đại chúnglà quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán thay đổi danh mục, quỹ chi tiêu bất cồn sản cùng công tyđầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán đại chúng.

3. Nhà đầu tư thuộcđối tượng ra mắt thông tin bao gồm:

a)Người nội bộ của chúng ta đại chúng, fan nội bộ của quỹ đại chúng, doanh nghiệp đầutư kinh doanh thị trường chứng khoán đại bọn chúng theo qui định tại khoản 45 Điều 4Luật kinh doanh thị trường chứng khoán và tín đồ có liên quan của người nội bộ;

b) người đóng cổ phần lớn, nhómngười có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết củacông ty đại chúng; nhà đầu tư, nhóm bạn có tương quan sở hữu tự 5% trở lên chứngchỉ quỹ của quỹ đóng;

c) cổ đông sáng lậptrong thời gian bị giảm bớt chuyển nhượng của công ty đại chúng, doanh nghiệp đầu tưchứng khoán đại chúng;

d) team nhà chi tiêu nướcngoài có tương quan sở hữu tự 5% trở lên trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

đ) Cổ đông, team ngườicó tương quan mua vào để mua từ 5% trở lên trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết củacông ty đại chúng; nhà chi tiêu hoặc nhóm fan có tương quan mua vào để thiết lập từ5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

e) Tổ chức, cá nhânthực hiện xin chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóngcủa quỹ đầu tư mục tiêu; công ty mục tiêu, công ty thống trị quỹ đầu tư chi tiêu mục tiêu.

4. Người có liênquan là tổ chức, cá thể theo phép tắc tại khoản 46 Điều 4Luật hội chứng khoán.

5. Ngày công bốthông tinlà ngày thông tin lộ diện trên một trong những phương tiện ra mắt thông tinquy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tứ này.

6. Ngàybáo cáo là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày tin tức được tiếpnhận bên trên hệ thống ra mắt thông tin của Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước, phươngtiện công bố thông tin của Sở giao dịch thanh toán chứng khoán hoặc ngày Ủy ban Chứngkhoán bên nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán nhận ra văn bạn dạng báo cáo tùy theothời điểm nào mang lại trước.

 7. Tổ chức triển khai niêmyếtcổ phiếu là tổ chức có cổ phiếu phát hành được niêm yết bên trên hệ thốnggiao dịch chứng khoán.

 8. Tổchức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp lớn là tổ chức có tráiphiếu doanhnghiệp pháthành được niêm yết trên khối hệ thống giao dịch bệnh khoán.

9. Tổ chứcđăng ký thanh toán giao dịch là tổ chức có cổ phiếu phát hành được đk giao dịchtrên khối hệ thống giao dịch chứng khoán.

10. Tổchức truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sáchcác tổ chức triển khai kiểm toán được Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước thuận tình kiểm toántheo luật của Luật thị trường chứng khoán và luật pháp về truy thuế kiểm toán độc lập.

11. Ngàythực hiện giao dịch chứng khoán được khẳng định nhưsau:

a) Là ngày đặtlệnh thanh toán giao dịch trong trường đúng theo giao dịch triển khai qua Sở giao dịch thanh toán chứngkhoán;

b) Là ngàyđăng ký thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký tiến hành quyền thay đổi tráiphiếu thành cp trong trường hợp triển khai quyền mua, quyền chuyển đổitrái phiếu;

c) Là ngày các bên đềnghị chuyển quyền sở hữu thị trường chứng khoán trong trường hòa hợp giao dịch tiến hành quaTổng doanh nghiệp lưu ký và bù trừ kinh doanh thị trường chứng khoán Việt Nam;

d) Là ngày nộpphiếu tham dự đấu giá bán trong trường hợp triển khai giao dịch qua cách tiến hành đấugiá;

đ) Là ngày cácbên đề xuất chuyển nhượng tại tổ chức phát hành trong trường phù hợp giao dịchkhông triển khai qua Tổng doanh nghiệp lưu ký kết và bù trừ chứng khoán việt nam và khôngthực hiện tại qua Sở giao dịch chứng khoán.

12. Ngàyhoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán được khẳng định như sau:

a) Là ngày kếtthúc việc giao dịch giao dịch trong trường hòa hợp giao dịch thực hiện qua Sở giaodịch bệnh khoán;

b) Là ngày kếtthúc việc thanh toán giao dịch giao dịch trong trường hòa hợp giao dịch tiến hành quyền mua;

c) Là ngàyhoàn vớ việc biến đổi trái phiếu thành cp theo thông tin của tổ chứcphát hành;

d) Là ngàyhiệu lực chuyển quyền sở hữu kinh doanh chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký kết và bù trừchứng khoán vn trong trường hợp giao dịch triển khai qua Tổng công ty lưuký với bù trừ kinh doanh thị trường chứng khoán Việt Nam;

đ) Là ngày kếtthúc việc giao dịch tiền mua cp theo thông tin của tổ chức triển khai bánđấu giá cổ phần trong trường hợp tiến hành giao dịch qua phương thức đấu giá;

e) Là ngày tổchức phát hành xác nhận hiệu lực của việc chuyển nhượng thị trường chứng khoán trongtrường hợp thanh toán giao dịch không triển khai qua Tổng công ty lưu cam kết và bù trừ chứngkhoán việt nam và không triển khai qua Sở thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều4. Nguyên tắc công bố thông tin

1. Vấn đề côngbố thông tin phải đầy đủ, chủ yếu xác, đúng lúc theo hình thức pháp luật. Việc công bốcác thông tin cá thể bao gồm: Căn cước công dân, triệu chứng minhnhân dân,Chứngminh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ cửa hàng liên lạc, địa chỉ cửa hàng thường trú, sốđiện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản thanh toán chứng khoán, số tài khoảnlưu ký chứng khoán, số thông tin tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư chi tiêu nướcngoài, tổ chức tài chính có vốn đầu tư nước ngoại trừ sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉđược tiến hành nếu cá thể đó đồng ý.

2. Đối tượngcông bố thông tin phải phụ trách trước quy định về nội dung thông tincông bố. Trường hợp bao gồm sự đổi khác nội dung tin tức đã công bố, đối tượngcông bố thông tin phải ra mắt kịp thời, không hề thiếu nội dung đổi khác và tại sao thayđổi so với thông tin đã chào làng trước đó.

3. Các đối tượng người tiêu dùng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin đề xuất đồng thời báo cáo Ủy ban Chứngkhoán bên nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi kinh doanh thị trường chứng khoán đó niêm yết, đăng kýgiao dịch về nội dung tin tức công bố, bao gồm đầy đủ những thông tin theo quyđịnh. Trường hợp tin tức công bố bao gồm các thông tin cá thể quy định trên khoản1 Điều này và các đối tượng chào làng thông tin không chấp nhận công khai các thôngtin này thì nên gửi Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước với Sở thanh toán giao dịch chứng khoán 02bản tài liệu, trong các số đó 01 bản bao gồm vừa đủ thông tin cá nhân và 01 phiên bản khôngbao gồm thông tin cá thể để Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước với Sở giao dịch chứngkhoán thực hiện công khai thông tin.

4. Việc chào làng thông tin của tổ chức phải vì người đại diện theo phápluật hoặc fan được ủy quyền chào làng thông tin thực hiện. Việc chào làng thôngtin của cá thể do cá nhân tự tiến hành hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhânkhác thực hiện. Việc công bố thông tin do bạn thực hiện ra mắt thông tinthực hiện được quy định rõ ràng tại Điều 6 Thông bốn này.

5. Các đối tượng chào làng thông tin có nhiệm vụ bảo quản, lưu giữ giữthông tin vẫn công bố, báo cáo theo biện pháp tại Thông tư này như sau:

a)Các thông tin chào làng định kỳ, thông tin về bài toán đăngký công ty đại chúng cần được lưu giữ dưới dạng văn bản(nếu có) và tài liệu điện tử buổi tối thiểu 10 năm. Những thông tin này nên được lưugiữ và truy vấn được bên trên trang thôngtin điện tử của đối tượng ra mắt thông tin về tối thiểu là 05 năm;

b)Các thông tin công bố bất thường, theo yêu mong hoặc các vận động khác đề xuất được bảo quản và truy cập được bên trên trang tin tức điệntử của đối tượng chào làng thông tin tối thiểu là05 năm.

Điều 5. Ngôn từ côngbố tin tức trên thị phần chứng khoán

1. Ngôn ngữ thông tin ra mắt trên thị trườngchứng khoán là tiếng Việt, trừ ngôi trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này.

2. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưuký và bù trừ đầu tư và chứng khoán Việt Nam chào làng thông tin bởi tiếng Việt và tiếngAnh.

Điều 6. Người thựchiện ra mắt thông tin

1. Những đối tượng ra mắt thông tin là tổ chứcphải triển khai nghĩa vụ công bố thông tin trải qua 01 người đại diện theo phápluật hoặc 01 cá thể là bạn được ủy quyền chào làng thông tin của tổ chức triển khai đó.

a) Người đại diện thay mặt theo lao lý phải chịutrách nhiệm về tính đầy đủ, đúng chuẩn và kịp lúc về tin tức do tín đồ được ủyquyền công bố thông tin công bố. Trường hòa hợp phát sinh sự kiện chào làng thông tinmà tất từ đầu đến chân đại diện theo lao lý và fan được ủy quyền ra mắt thôngtin những vắng khía cạnh thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành gồm tráchnhiệm sửa chữa thay thế thực hiện chào làng thông tin. Trường hợp có hơn 01 fan giữ chứcvụ cao nhất, những thành viên còn lại của Ban Điều hành phải thực hiện bầu hoặcchỉ định 01 fan chịu trách nhiệm chào làng thông tin;

b) tổ chức triển khai phải báo cáo, báo cáo lại thôngtin về người thực hiện chào làng thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước với Sởgiao dịch thị trường chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc việc chỉ định, ủy quyềnhoặc đổi khác người thực hiện chào làng thông tin gồm hiệu lực. Văn bản thông tinbáo cáo về tín đồ thực hiện công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bốthông tin theo mẫu luật pháp tại Phụ lục I ban hànhkèm theo Thông tứ này, phiên bản cung cấp tin tức theo mẫu chính sách tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tứ này.

2. Nhà chi tiêu thuộc đối tượng công bố thôngtin là cá thể có thể tự thực hiện nghĩa vụ chào làng thông tin hoặc ủy quyền cho01 tổ chức triển khai (công ty triệu chứng khoán, công ty thống trị quỹ đầu tư chứng khoán, côngty đại chúng, thành viên lưu lại ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ thị trường chứng khoán ViệtNam hoặc tổ chức khác) hoặc 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thôngtin như sau:

a) Trường thích hợp tự triển khai nghĩa vụ công bốthông tin, vào lần chào làng thông tin đầu tiên, bên đầu tư cá nhân phải nộpcho Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước và Sở thanh toán chứng khoán bản cung cung cấp thôngtin theo mẫu hiện tượng tại Phụ lục III ban hànhkèm theo Thông tứ này và có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời với đầy đủthông tin khi bao gồm sự biến đổi các nội dung trong bản cung cấp thông tin nêutrên;

b) Trường hòa hợp ủy quyền công bố thông tin, nhàđầu tư cá thể phải phụ trách về tính đầy đủ, đúng đắn và đúng lúc vềthông tin do người được ủy quyền ra mắt thông tin công bố. Nhà đầu tư chi tiêu có tráchnhiệm cung ứng chính xác, đúng lúc và vừa đủ thông tin về tình trạng thiết lập chứngkhoán của bản thân mình và quan hệ với fan có tương quan (nếu có) cho tổ chức triển khai hoặccá nhân được ủy quyền công bố thông tin để những người này triển khai nghĩa vụbáo cáo sở hữu, công bố thông tin theo phương tiện pháp luật;

c) cá nhân phải báo cáo, report lại thôngtin về người được ủy quyền công bố thông tin đến Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước vàSở thanh toán giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc ủy quyền công bốthông tin gồm hiệu lực. Câu chữ thông tin báo cáo về fan được ủy quyền côngbố tin tức bao gồm: Giấy ủy quyền chào làng thông tin theo mẫu cách thức tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông bốn này, bạn dạng cungcấp thông tin theo mẫu nguyên tắc tại Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tứ này (trường hợp tín đồ được ủy quyền chào làng thôngtin là cá nhân).

3. Nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài, team nhà đầu tưnước ngoài triển khai nghĩa vụ report và chào làng thông tin theo mức sử dụng củaThông bốn này và luật pháp về hoạt động đầu tư chi tiêu nước bên cạnh trên thị trường chứngkhoán Việt Nam.

4. Việc chào làng thông tin của quỹ đại chúng,công ty đầu tư chứng khoán đại chúng vị công ty làm chủ quỹ đầu tư chi tiêu chứng khoánthực hiện.

Điều 7. Phương tiệnbáo cáo, chào làng thông tin

1. Những phương tiện báo cáo, công bố thông tinbao gồm:

a) Trang thông tin điện tử (website) của tổchức là đối tượng ra mắt thông tin;

b) Hệ thống ra mắt thông tin của Ủy banChứng khoán đơn vị nước;

c) Trang tin tức điện tử của Sở giao dịchchứng khoán, phương tiện ra mắt thông tin khác theo quy định của Sở giao dịchchứng khoán;

d) Trang tin tức điện tử của Tổng công tylưu ký và bù trừ đầu tư và chứng khoán Việt Nam;

đ) các phương tiện thông tin đại chúng kháctheo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử,…).

2. Tổ chức triển khai là đối tượng công bố thông tinphải lập trang tin tức điện tử theo chế độ sau:

a) doanh nghiệp đại chúng phải tạo lập trang thông tinđiện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại bọn chúng với Ủy ban triệu chứng khoánNhà nước. Tổ chức phát hành tiến hành chào bán cp lần đầu ra công chúng,tổ chức chế tạo trái phiếu ra công chúng phải lập trang tin tức điện tử trướckhi triển khai chào bán. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứngkhoán, trụ sở công ty kinh doanh chứng khoán và công ty quản lý quỹ quốc tế tại ViệtNam phải khởi tạo trang tin tức điện tử khi chấp nhận hoạt động. Tổ chức triển khai niêm yếttrái phiếu doanh nghiệp, tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng cam kết giao dịchphải lập trang tin tức điện tử khi triển khai thủ tục đăng ký niêm yết, đăngký thanh toán trên Sở giao dịch thanh toán chứng khoán;

b) các tổ chức khi lập trang thông tin điệntử phải report với Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán vàcông khai địa chỉ trang thông tin điện tử với mọi biến đổi liên quan mang lại địa chỉnày vào thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ lúc ngày trả tất vấn đề lập trang thôngtin năng lượng điện tử hoặc khi cố kỉnh đổi địa chỉ cửa hàng trang tin tức điện tử này;

c) Trang thông tin điện tử nên có các nộidung về ngành, nghề sale và những nội dung phải thông báo công khai trênCổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo luật của phương tiện Doanhnghiệp với mọi biến hóa liên quan liêu tới những nội dung này; thể loại riêng về quanhệ người đóng cổ phần (nhà đầu tư), trong đó phải ra mắt Điều lệ công ty, quy định công bốthông tin, quy chế nội bộ về cai quản trị công ty (nếu có), Quy chế vận động Hộiđồng quản lí trị, Ban kiểm soát điều hành (nếu có), phiên bản cáo bạch (nếu có), những thông tincông cha định kỳ, bất thường, theo yêu ước và các chuyển động khác luật tạiThông tư này;

d) Trang tin tức điện tử yêu cầu hiển thị thờigian đăng cài thông tin, bên cạnh đó phải bảo vệ nhà chi tiêu có thể tra cứu kiếm vàtiếp cận được các dữ liệu bên trên trang tin tức điện tử đó.

3. Doanh nghiệp đại chúng, tổ chức phát hành tráiphiếu doanh nghiệp ra công chúng, tổ chức triển khai phát hành triển khai chào phân phối cổ phiếulần áp sạc ra công chúng, doanh nghiệp chứng khoán, công ty làm chủ quỹ chi tiêu chứngkhoán, chi nhánh công ty đầu tư và chứng khoán và công ty cai quản quỹ nước ngoài tại ViệtNam bắt buộc thực hiện chào làng thông tin, report trên các phương tiện hình thức tạiđiểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

4. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, tổ chức niêmyết trái khoán doanh nghiệp, tổ chức triển khai đăng cam kết giao dịch, công ty chứng khoánthành viên, quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng khoán đại bọn chúng thựchiện công bố thông tin, report trên các phương tiện luật pháp tại điểm a, b vàc khoản 1 Điều này.

5. Sở giao dịch thanh toán chứng khoán thực hiện công bốthông tin trên phương tiện đi lại quy định trên điểm c khoản 1 Điều này.

6. Tổng công ty lưu cam kết và bù trừ hội chứng khoánViệt phái nam thực hiện chào làng thông tin trên phương tiện quy định tại điểm d khoản1 Điều này.

7. Trường vừa lòng nghĩa vụ chào làng thông tin phátsinh vào trong ngày nghỉ, dịp nghỉ lễ theo giải pháp pháp luật, đối tượng nêu tại khoản 3và khoản 4 Điều này thực hiện chào làng thông tin trên phương tiện đi lại quy định tại điểma khoản 1 Điều này với thực hiện không hề thiếu nghĩa vụ chào làng thông tin theo quy địnhpháp phương tiện vào ngày thao tác liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

8. Trường hợp nghĩa vụ chào làng thông tin phátsinh vào trong ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ theo quy định luật pháp của các đối tượng khôngthuộc ngôi trường hợp giải pháp tại khoản 7 Điều này thực hiện nghĩa vụ công bố thôngtin theo quy định luật pháp vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

9. Cách thức báo cáo, công bố thông tin trênhệ thống chào làng thông tin của Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, phương tiện công bốthông tin của Sở giao dịch chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn của Ủy banChứng khoán đơn vị nước, Sở giao dịch thanh toán chứng khoán.

10. Đối tượng chào làng thông tin ko phảigửi bản giấy để báo cáo Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoántrong ngôi trường hợp các tài liệu đã có thực hiện công bố trên toàn bộ các phươngtiện báo cáo, chào làng theo qui định tại khoản 3, khoản 4 Điều này cùng đảm bảotuân thủ quy định lao lý về văn phiên bản điện tử.

Điều 8. Trợ thì hoãn côngbố thông tin

1. Đối tượng công bố thông tin được nhất thời hoãncông bố thông tin trong ngôi trường hợp vày những vì sao bất khả kháng như: Thiên tai,hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh lây lan và các tại sao bất khả phòng khác. Đối tượngcông bố tin tức phải báo cáo Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch thanh toán chứngkhoán về câu hỏi tạm hoãn ra mắt thông tin ngay trong khi xảy ra sự kiện (trong đó nêurõ lý do của việc tạm hoãn ra mắt thông tin), đồng thời công bố về việc tạmhoãn công bố thông tin.

2. Ngay sau khoản thời gian đã hạn chế và khắc phục được tình trạngbất khả kháng, đối tượng công bố thông tin tất cả trách nhiệm chào làng đầy đầy đủ cácthông tin mà lại trước kia chưa công bố theo cơ chế pháp luật.

Chương II

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 9. Chào làng thôngtin về câu hỏi đăng ký công ty đại chúng

Trong thời hạn 07 ngày tính từ lúc ngày Ủy banChứng khoán nhà nước chứng thực hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng theo quyđịnh trên khoản 3 Điều 32 Luật hội chứng khoán, doanh nghiệp đại chúngcó trách nhiệm công bố về vấn đề trở thành công ty đại bọn chúng kèm bản công bốthông tin về doanh nghiệp đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, hệthống chào làng thông tin của Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước.

Điều 10. Công bốthông tin định kỳ

1. Công ty đại chúng phải công bố report tàichính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức triển khai kiểm toán được đồng ý theo nguyêntắc sau:

a) báo cáo tài chủ yếu phải bao hàm đầy đủ cácbáo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định lao lý về kế toán tài chính doanh nghiệp;

Trường hợp doanh nghiệp đại chúng là công ty mẹcủa tổ chức khác, doanh nghiệp đại bọn chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chínhnăm của riêng đơn vị chức năng mình và báo cáo tài bao gồm năm hợp duy nhất theo qui định phápluật về kế toán doanh nghiệp;

Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị chức năng kếtoán cấp cho trên có đơn vị chức năng trực nằm trong tổ chức máy bộ kế toán riêng nên công bốbáo cáo tài chủ yếu năm tổng vừa lòng theo quy định điều khoản về kế toán doanh nghiệp;

Trường hợp công ty đại bọn chúng là công ty mẹcủa tổ chức triển khai khác, đôi khi là đơn vị chức năng kế toán cung cấp trên có đơn vị kế toán trựcthuộc tổ chức máy bộ kế toán riêng, doanh nghiệp đại bọn chúng phải chào làng 02 báo cáo:báo cáo tài thiết yếu năm tổng thích hợp và report tài chính năm hợp duy nhất theo quy địnhpháp lý lẽ về kế toán tài chính doanh nghiệp;

b) công ty đại bọn chúng phải ra mắt thông tinvề report tài chủ yếu năm đã có kiểm toán bao hàm cả report kiểm toán về báocáo tài chính đó và văn bạn dạng giải trình của công ty trong trường phù hợp tổ chứckiểm toán giới thiệu ý kiến chưa hẳn là ý kiến đồng ý toàn phần so với báocáo tài chính;

c) Thời hạn công bố báo cáo tài bao gồm năm

Công ty đại chúng bắt buộc công bố report tàichính năm vẫn được truy thuế kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngày tổ chức triển khai kiểmtoán ký report kiểm toán cơ mà không vượt thừa 90 ngày, tính từ lúc ngày hoàn thành nămtài chính.

2. Doanh nghiệp đại chúng đề xuất lập report thườngniên theo mẫu lao lý tại Phụ lục IV phát hành kèmtheo Thông tứ này và công bố báo cáo này vào thời hạn 20 ngày kể từ ngày côngbố report tài chính năm được truy thuế kiểm toán nhưng ko vượt thừa 110 ngày, nhắc từngày ngừng năm tài chính.

Thông tin tài chính trong report thường niênphải phù hợp với report tài bao gồm năm đã được kiểm toán.

Xem thêm: Cách Xếp Nhà Hall 5 Clash Of Clan S, Cơ Cấu Hall 5

3. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổđông thường xuyên niên

a) tối thiểu 21 ngày trước thời gian ngày khai mạc họpĐại hội đồng người đóng cổ phần nếu Điều lệ công ty không phương tiện thời hạn lâu năm hơn, côngty đại bọn chúng phải ra mắt trên trang tin tức điện tử của người sử dụng và của Ủyban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch thanh toán chứng khoán (trường hòa hợp là tổ chức triển khai niêmyết, tổ chức triển khai đăng cam kết giao dịch) về vấn đề họp Đại hội đồng cổ đông, trong số ấy nêurõ đường truyền đến toàn thể tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báomời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu thực hiện trong buổi họp vàdự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong công tác họp. Tư liệu họp Đạihội đồng cổ đông phải được update các ngôn từ sửa đổi, bổ sung (nếu có);

b) Biên bản họp, quyết nghị của Đại hội đồngcổ đông thường xuyên niên và tài liệu hẳn nhiên trong biên bản, nghị quyết phải đượccông bố theo thời hạn hình thức tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tứ này.

4. Công ty đại bọn chúng phải chào làng thông tinvề report tình hình quản ngại trị công ty theo mẫu giải pháp tại Phụ lục V phát hành kèm theo Thông tứ này vào thờihạn 30 ngày, tính từ lúc ngày xong xuôi 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.

Điều 11. Công bốthông tin bất thường

1. Công ty đại bọn chúng phải chào làng thông tinbất thường xuyên trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm xảy ra một trong những sự khiếu nại sauđây:

a) Tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, chinhánh ngân hàng quốc tế bị phong tỏa theo yêu mong của cơ quan bao gồm thẩm quyềnhoặc khi tổ chức đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch phát hiện tại có tín hiệu gian lận, viphạm lao lý liên quan tiền đến thông tin tài khoản thanh toán; thông tin tài khoản được phép hoạtđộng trở lại sau khoản thời gian bị phong tỏa trong các trường hợp phương tiện tại điểm này;

b) Khi nhận được văn bản của cơ sở nhà nướccó thẩm quyền hoặc khi công ty có ra quyết định về tạm thời ngừng 1 phần hoặc toàn bộhoạt đụng kinh doanh; biến đổi nội dung đk doanh nghiệp; thu hồi Giấychứng nhận đk doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc bị đình chỉ, thu hồiGiấy phép thành lập và hoạt động và hoạt động hoặc giấy tờ hoạt động;

c) trải qua quyết định của Đại hội đồng cổđông bất thường. Tài liệu công bố bao gồm: quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông,biên bạn dạng họp cùng tài liệu cố nhiên biên bản, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu(trong trường thích hợp lấy chủ kiến cổ đông bằng văn bản). Trường hòa hợp Đại hội đồng cổđông thông qua việc hủy niêm yết, doanh nghiệp phải ra mắt thông tin về vấn đề hủyniêm yết kèm theo xác suất thông qua của cổ đông chưa phải là cổ đông lớn;

d) đưa ra quyết định mua lại cổ phiếu của công tyhoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày tiến hành quyền mua cổ phần của người sở hữu tráiphiếu dĩ nhiên quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện đổi khác trái phiếuchuyển đổi thành cổ phiếu; ra quyết định chào bán kinh doanh thị trường chứng khoán ra nước ngoài và cácquyết định tương quan đến bài toán chào bán, phát hành chứng khoán;

đ) ra quyết định về mức cổ tức, hiệ tượng trả cổtức, thời gian trả cổ tức; đưa ra quyết định tách, gộp cổ phiếu;

e) quyết định về việc tổ chức lại doanhnghiệp (chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, đổi khác loại hình doanh nghiệp),giải thể, phá sản doanh nghiệp; biến hóa mã số thuế, chuyển đổi tên công ty, condấu của công ty; biến hóa địa điểm; ra đời mới hoặc tạm dừng hoạt động trụ sở chính,chi nhánh, công ty máy, công sở đại diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ;chiến lược, kế hoạch trở nên tân tiến trung hạn với kế hoạch sale hằng năm củacông ty;

g) Quyết định đổi khác kỳ kế toán, bao gồm sáchkế toán vận dụng (trừ ngôi trường hợp chuyển đổi chính sách kế toán vận dụng do vậy đổiquy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp truy thuế kiểm toán đã cam kết hợp đồng kiểm toánbáo cáo tài bao gồm năm hoặc biến hóa doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký kết hợpđồng); việc hủy phù hợp đồng truy thuế kiểm toán đã ký;

h) ra quyết định tham gia góp vốn thành lập, cài đặt đểtăng sở hữu trong một doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp đó trở thành doanh nghiệp con, công tyliên kết hoặc cung cấp để giảm xác suất sở hữu tại doanh nghiệp con, công ty links dẫnđến doanh nghiệp đó không còn là công ty con, công ty links hoặc giải thể công tycon, công ty liên kết;

i) ra quyết định của Đại hội đồng người đóng cổ phần hoặcHội đồng quản lí trị thông qua hợp đồng, thanh toán giữa doanh nghiệp với người nội bộ,người có liên quan của fan nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đạichúng;

k) Khi gồm sự chuyển đổi số cổ phiếu có quyềnbiểu quyết. Thời điểm chào làng thông tin triển khai như sau:

Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếuhoặc đổi khác trái phiếu, cp ưu đãi thành cổ phiếu, tính tự thời điểmcông ty report Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước về công dụng phát hành, kết quảchuyển thay đổi theo quy định luật pháp về phạt hành triệu chứng khoán;

Trường hợp công ty mua lại cp của chínhmình hoặc bán cp quỹ, tính từ thời điểm công ty report kết trái giao dịchtheo quy định quy định về mua lại cổ phiếu của chủ yếu mình, bán cổ phiếu quỹ;

Trường hợp doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của ngườilao đụng theo quy chế phát hành cổ phiếu cho những người lao động của khách hàng hoặcmua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu ước của cổ đông; công ty chứng khoán mua cổphiếu của mình để sửa lỗi thanh toán giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ, công tycông bố tin tức trong thời hạn 10 ngày trước tiên của tháng trên cơ sở những giaodịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày ra mắt thông tin;

l) công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệmlại, bến bãi nhiệm bạn nội bộ; thừa nhận được đơn xin từ bỏ chức của bạn nội cỗ (côngty phải nêu rõ về thời điểm hiệu lực thực thi theo hình thức tại qui định Doanh nghiệp cùng Điềulệ công ty). Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước, Sở giaodịch bệnh khoán bản cung cấp thông tin của tín đồ nội bộ mới theo mẫu quy địnhtại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tứ này;

m) ra quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiệncác thanh toán có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của bạn căn cứ vào báocáo tài thiết yếu năm sớm nhất được truy thuế kiểm toán hoặc báo cáo tài bao gồm 06 tháng gầnnhất được rà soát xét. Ngôi trường hợp doanh nghiệp đại chúng là doanh nghiệp mẹ thì địa thế căn cứ vàobáo cáo tài chính hợp nhất;

n) Khi dấn được ra quyết định khởi tố đối vớicông ty, tín đồ nội bộ của công ty; tạm giam, tróc nã cứu trách nhiệm hình sự đốivới người nội cỗ của công ty;

o) Khi dìm được bản án, đưa ra quyết định đã cóhiệu lực luật pháp của tandtc liên quan tiền đến hoạt động của công ty; Quyết địnhxử vạc vi phi pháp luật về thuế;

p) doanh nghiệp nhận được thông tin của toàn án nhân dân tối cao thụlý đối kháng yêu mong mở giấy tờ thủ tục phá sản doanh nghiệp;

q) Trường phù hợp công ty phân biệt được sự kiện,thông tin làm ảnh hưởng đến giá đầu tư và chứng khoán của bao gồm công ty, công ty phải xácnhận hoặc lắp chính về việc kiện, tin tức đó;

r) khi xảy ra những sự kiện không giống có ảnh hưởnglớn đến vận động sản xuất, kinh doanh hoặc thực trạng quản trị của công ty;

s) Được đồng ý hoặc hủy bỏ niêm yết tạiSở thanh toán chứng khoán nước ngoài.

2. Khi ra mắt thông tin theo luật tại khoản1 Điều này, công ty đại chúng bắt buộc nêu rõ sự khiếu nại xảy ra, lý do và cácgiải pháp khắc chế (nếu có).

3. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổđông bất thường hoặc trải qua Nghị quyết Đại hội đồng người đóng cổ phần dưới hình thứclấy chủ ý cổ đông bởi văn bản

a) Việc chào làng thông tin về họp Đại hội đồngcổ đông bất thường tiến hành theo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này;

b) Trường phù hợp lấy chủ ý Đại hội đồng cổ đôngbằng văn bạn dạng tối thiểu 10 từ lâu thời hạn đề xuất gửi lại phiếu lấy chủ ý nếuĐiều lệ công ty không vẻ ngoài thời hạn khác lâu năm hơn, doanh nghiệp đại chúng phảicông cha trên trang tin tức điện tử của mình, đôi khi gửi cho tất cả các cổđông phiếu rước ý kiến, dự thảo quyết nghị Đại hội đồng người đóng cổ phần và những tài liệugiải trình dự thảo nghị quyết.

a) công ty đại chúng ra mắt thông tin vềngày đăng ký ở đầu cuối dự kiến triển khai quyền cho cổ đông hiện nay hữu buổi tối thiểu10 ngày trước thời điểm ngày đăng ký cuối cùng dự kiến, trừ trường hợp qui định tại điểmb khoản này;

b) doanh nghiệp đại chúng ra mắt thông tin vềngày đăng ký ở đầu cuối dự kiến thực hiện quyền mang đến cổ đông hiện nay hữu nhằm tham dựhọp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu trăng tròn ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dựkiến.

5. Trường hợp tổ chức kiểm toán giới thiệu ý kiếnkiểm toán hoặc tóm lại soát xét chưa phải là ý kiến kiểm toán hoặc kết luậnsoát xét đồng ý toàn phần đối với báo cáo tài thiết yếu hoặc báo cáo tài chínhcó kiểm soát và điều chỉnh hồi tố, doanh nghiệp đại chúng phải chào làng thông tin về ý kiến kiểm toán,kết luận soát xét, công dụng điều chỉnh hồi tố report tài chính trong thời hạntheo luật tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 với khoản 3 Điều 14 Thông tư này.

6. Công bố thông tin trong những trường vừa lòng đặcbiệt khác

Sau khi biến đổi kỳ kế toán, doanh nghiệp đại chúngcông bố báo cáo tài chủ yếu cho tiến trình giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chủ yếu cũvà năm tài chính mới theo quy định lao lý về kế toán công ty lớn trong thờihạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký report kiểm toán mà lại không quá90 ngày kể từ ngày ban đầu của năm tài chính mới.

Điều 12. Công bốthông tin theo yêu thương cầu

1. Trong số trường đúng theo sau đây, công ty đạichúng phải công bố thông tin vào thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu thương cầucủa Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch thanh toán chứng khoán nơi doanh nghiệp niêm yết,đăng ký giao dịch thanh toán khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây:

a) Sự kiện tác động nghiêm trọng cho lợi íchhợp pháp của phòng đầu tư;

2. Văn bản thông tin ra mắt theo yêu thương cầuphải nêu rõ sự khiếu nại được Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán chứng khoányêu ước công bố; tại sao và tấn công giá của bạn về tính xác xắn của sựkiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Điều 13. Công bốthông tin về các vận động khác của công ty đại chúng

1. Công bố thông tin về hoạt động chào bán,phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch thanh toán và report sử dụng vốn.

Công ty đại chúng triển khai chào bán chứngkhoán riêng rẽ lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, phân phát hành hội chứng khoán, niêmyết, đăng ký giao dịch triển khai nghĩa vụ chào làng thông tin về hoạt động chàobán, phát hành, niêm yết, đăng ký thanh toán và báo cáo sử dụng vốn theo quyđịnh pháp luật về kính chào bán, vạc hành hội chứng khoán, niêm yết, đk giao dịchchứng khoán.

2. Ra mắt thông tin về phần trăm sở hữu nướcngoài

Công ty đại chúng phải chào làng thông tin vềtỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của doanh nghiệp mình cùng các chuyển đổi liên quan liêu đếntỷ lệ thiết lập này trên trang thông tin điện tử của công ty, Sở thanh toán chứngkhoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán nước ta và hệ thống công bốthông tin của Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước theo quy định lao lý chứng khoánhướng dẫn hoạt động đầu tư chi tiêu nước ko kể trên thị phần chứng khoán Việt Nam.

3. Chào làng thông tin về giao dịch thanh toán mua lại cổphiếu của chủ yếu mình, bán cổ phiếu quỹ

Trường hợp doanh nghiệp đại chúng thâu tóm về cổ phiếucủa bao gồm mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp phải thực hiện chào làng thông tintheo quy định luật pháp về việc mua lại cổ phiếu của thiết yếu mình, bán cổ phiếuquỹ.

Trường hợp doanh nghiệp mua lại cp của chínhmình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, trường hợp tổng giá trị tài sản đượcghi vào sổ kế toán sút hơn 10% thì công ty phải thông tin cho tất cả các chủnợ biết và công bố thông tin vào thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày hoàn toàn nghĩavụ giao dịch thanh toán việc thâu tóm về cổ phiếu.

Chương III

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG QUY MÔ LỚN

Điều 14. Công bốthông tin định kỳ

1. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng quy mô to phải công bố các văn bản định kỳ theo pháp luật tại Điều 10Thông tư này.

2. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng đồ sộ lớn đề xuất công bố báo cáo tài chính chào bán niên đã được soát xét bởitổ chức kiểm toán được chấp thuận.

a) báo cáo tài chính chào bán niên yêu cầu là báo cáotài chính giữa niên độ dạng tương đối đầy đủ theo chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Báo cáo tài chínhgiữa niên độ”, trình diễn số liệu tài thiết yếu trong 06 tháng đầu năm mới tài thiết yếu củacông ty, được lập theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tứ này;

b) báo cáo tài chính chào bán niên bắt buộc được soátxét theo chuẩn mực về công tác làm việc soát xét report tài chính. Toàn văn report tàichính bán niên buộc phải được ra mắt đầy đủ, kèm theo kết luận soát xét và văn bảngiải trình của công ty trong ngôi trường hợp kết luận soát xét chưa hẳn là kếtluận đồng ý toàn phần;

c) Thời hạn công bố report tài chủ yếu bánniên

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại chúngquy mô lớn nên công bố báo cáo tài chính bán niên đã có được soát xét trong thờihạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức triển khai kiểm toán ký báo cáo soát xét tuy nhiên không đượcvượt thừa 45 ngày, tính từ lúc ngày xong xuôi 06 tháng đầu xuân năm mới tài chính.

Trường hợp tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công tyđại bọn chúng quy mô lớn là doanh nghiệp mẹ của tổ chức triển khai khác hoặc là đơn vị chức năng kế toán cấptrên có đơn vị chức năng kế toán trực ở trong tổ chức cỗ máy kế toán riêng biệt phải chào làng báocáo tài chính bán niên đã có được soát xét trong thời hạn 05 ngày, tính từ lúc ngày tổchức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng buổi tối đa không thực sự 60 ngày, kể từ ngàykết thúc 06 tháng đầu năm mới tài chính.

3. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng bài bản lớn phải công bố báo cáo tài thiết yếu quý hoặc báo cáo tài chủ yếu quýđã được soát xét (nếu có).

a) report tài bao gồm quý yêu cầu là report tàichính giữa niên độ dạng đầy đủ theo chuẩn chỉnh mực kế toán “Báo cáo tài bao gồm giữaniên độ”, được lập theo phép tắc tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông bốn này;

b) Toàn văn báo cáo tài chủ yếu quý hoặc báocáo tài chính quý đã có soát xét (nếu có) đề nghị được chào làng đầy đủ, kèm theokết luận soát xét với văn bản giải trình của bạn trong trường hòa hợp báo cáotài thiết yếu quý được soát xét có tóm lại soát xét chưa hẳn là kết luận chấpnhận toàn phần;

c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúngquy tế bào lớn nên công bố báo cáo tài bao gồm quý vào thời hạn 20 ngày tính từ lúc ngàykết thúc quý. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại bọn chúng quy mô khủng công bốbáo cáo tài thiết yếu quý được rà soát xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày, tính từ lúc ngàytổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét cơ mà không được vượt vượt 45 ngày, kể từngày chấm dứt quý.

Trường hợp tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công tyđại bọn chúng quy mô khủng là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị chức năng kế toán cấptrên có đơn vị chức năng kế toán trực trực thuộc tổ chức máy bộ kế toán riêng biệt thì đề xuất công bốbáo cáo tài chủ yếu quý trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày ngừng quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công tyđại bọn chúng quy mô lớn đã thực hiện công bố report tài chủ yếu quý đã được soátxét trong thời hạn lý lẽ của report tài bao gồm quý thì chưa hẳn thực hiệncông bố báo cáo tài thiết yếu quý.

4. Khi chào làng thông tin các báo cáo tàichính nêu trên khoản 1, 2 với 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng bài bản lớn đề nghị đồng thời giải trình lý do khi xảy ra một trong các cáctrường hòa hợp sau:

a) lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệptại báo cáo kết quả vận động kinh doanh của kỳ report thay thay đổi từ 10% trở lênso với report cùng kỳ năm trước;

b) lợi tức đầu tư sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ,chuyển từ bỏ lãi ở report cùng kỳ thời gian trước sang lỗ sinh sống kỳ này hoặc ngược lại;

c) roi sau thuế vào kỳ report có sựchênh lệch trước cùng sau truy thuế kiểm toán hoặc soát xét tự 5% trở lên, gửi từ lỗsang lãi hoặc ngược lại.

5. Ngôi trường hợp tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, côngty đại chúng quy mô mập là doanh nghiệp mẹ của tổ chức triển khai khác hoặc đôi khi là 1-1 vịkế toán cấp cho trên có đơn vị chức năng kế toán trực ở trong tổ chức bộ máy kế toán riêng phảigiải trình vì sao phát sinh các sự kiện mức sử dụng tại khoản 4 Điều này trêncơ sở report tài chính của người tiêu dùng mẹ hoặc báo cáo tài chính tổng hợp cùng báocáo tài thiết yếu hợp nhất.

Điều 15. Công bốthông tin bất thường

1. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đạichúng quy mô béo phải chào làng thông tin bất thường trong những trường đúng theo quyđịnh tại Điều 11 Thông tứ này.

2. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đạichúng quy mô lớn phải ra mắt thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, nhắc từkhi xảy ra một trong những sự kiện sau đây:

a) đưa ra quyết định tăng, bớt vốn điều lệ;

b) ra quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ chức,dự án, vay, cho vay hoặc những giao dịch khác với cái giá trị trường đoản cú 10% trở lên trêntổng tài sản của chúng ta tại report tài bao gồm năm sớm nhất được kiểm toán hoặcbáo cáo tài chính phân phối niên sớm nhất được thẩm tra xét (căn cứ vào report tài chínhhợp nhất đối với trường hợp công ty đại chúng là doanh nghiệp mẹ);

c) quyết định góp vốn có mức giá trị từ một nửa trởlên vốn điều lệ của một đội chức (xác định theo vốn điều lệ của tổ chức triển khai nhận vốngóp trước thời khắc góp vốn).

Điều 16. Công bốthông tin theo yêu thương cầu

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại bọn chúng quymô lớn công bố thông tin theo yêu cầu nguyên lý tại Điều 12 Thông tứ này.

Điều 17. Công bốthông tin về các hoạt động khác của tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng quy mô lớn

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúngquy tế bào lớn công bố thông tin về các vận động khác theo khí cụ tại Điều 13Thông tứ này.

Điều 18. Thời điểmbắt đầu tiến hành và kết thúc việc chào làng thông tin của bạn đại bọn chúng quymô lớn

1. Công ty đại chúng triển khai nghĩa vụ côngbố thông tin của người sử dụng đại chúng quy mô béo theo mức sử dụng tại Thông bốn này kểtừ thời điểm có vốn góp của chủ cài đặt từ 120 tỷ đồng trở lên tại report tàichính năm sớm nhất đã được kiểm toán.

2. Vào thời hạn 01 năm kể từ ngày khôngcòn là công ty đại chúng quy mô phệ theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 3 Thông tưnày, công ty thường xuyên thực hiện nghĩa vụ chào làng thông tin như doanh nghiệp đạichúng quy mô mập theo hiện tượng tại Thông tứ này.

Chương IV

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA CÔNG CHÚNG, TỔCHỨC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THỰC HIỆN CHÀO BÁNCỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Điều 19. Công bốthông tin của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu công ty lớn ra công chúng

1. Tổ chức triển khai phát hành trái khoán doanh nghiệpra công bọn chúng thực hiện ra mắt thông tin về việc rao bán trái phiếu doanhnghiệp ra công chúng theo quy định luật pháp về chào bán trái phiếu doanhnghiệp ra công chúng.

2. Tổ chức triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệpra công chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin những nội dung sau:

a) công bố thông tin thời hạn về report tàichính năm sẽ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáothường niên cùng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (đối cùng với tổ chứcphát hành là công ty cổ phần) tính từ lúc khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu racông chúng cho đến khi trả tất thanh toán trái phiếu theo nguyên tắc tại khoản1, 2 với 3 Điều 10 Thông tứ này;

b) Đối với trường hợp huy động vốn nhằm thựchiện những dự án đầu tư, tổ chức phát hành phải công bố thông tin chu kỳ về báocáo thực hiện vốn nhận được từ đợt chào bán đã được kiểm toán, báo cáo tiến độ sửdụng vốn tính từ lúc khi ngừng đợt rao bán trái phiếu ra công chúng cho tới khihoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu hoặc quyết toán giải ngân hết số chi phí đã huy động tùy theothời điểm nào mang đến trước, rõ ràng như sau:

Tổ chức kiến thiết trái phiếu ra công chúngphải thuyết minh cụ thể việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báocáo tài chính năm được kiểm toán xác thực hoặc chào làng đồng thời report sửdụng vốn thu được từ đợt rao bán đã được kiểm toán chứng thực cùng báo cáo tàichính năm được kiểm toán và báo cáo tại Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên hoặcHội đồng thành viên hay niên;

Định kỳ 06 tháng, tổ chức triển khai phát hành nên côngbố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt rao bán trong thời hạn 05ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày hoàn thành kỳ báo cáo;

c) tổ chức triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệpra công bọn chúng phải ra mắt thông tin về thực trạng thanh toán gốc, lãi tráiphiếu theo mẫu điều khoản tại Phụ lục VI ban hành kèmtheo Thông tứ này vào thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dứt 06 tháng thứ nhất nămvà ngừng năm dương lịch;

d) công bố thông tin bất thường khi xảy ramột trong số sự kiện theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này và phảinêu rõ sự khiếu nại xảy ra, nguyên nhân, giải pháp khắc phục (nếu có);

đ) trường hợp xây đắp trái phiếu đưa đổikhông bắt buộc, tổ chức phát hành nên gửi thư thông báo tới từng trái nhà vàthực hiện chào làng thông tin về thời gian, tỷ lệ, giá, địa điểm đăng ký kết chuyểnđổi buổi tối thiểu 01 tháng trước ngày chuyển đổi trái phiếu;

e) chào làng thông tin theo yêu cầu quy địnhtại Điều 12 Thông tứ này.

Điều 20. Công bốthông tin của tổ chức triển khai niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

1. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệplà doanh nghiệp đại chúng thực hiện ra mắt thông tin theo phương pháp tại những Điều 10,11, 12 và 13 Thông bốn này.

2. Tổ chức triển khai niêm yết trái phiếu doanh nghiệplà tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại bọn chúng quy mô lớn thực hiện công bốthông tin theo phương pháp tại các Điều 14, 15, 16 và 17 Thông tứ này.

3. Tổ chức triển khai niêm yết trái khoán doanh nghiệpkhông thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này thực hiện côngbố thông tin kể từ thời điểm trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết cho tới khihoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu hoặc thời gian trái phiếu doanh nghiệp lớn bị hủyniêm yết phụ thuộc vào thời điểm nào đến trước, ví dụ như sau:

a) công bố định kỳ report tài bao gồm năm đãđược kiểm toán bởi tổ chức triển khai kiểm toán được thuận tình và report thường niêntheo biện pháp tại khoản 1 với khoản 2 Điều 10 Thông tứ này;

b) chào làng thông tin bất thường khi xảy ramột trong những sự kiện theo luật tại Điều 15 Thông bốn này (Hội đồng quản lí trịđược biến đổi Hội đồng thành viên giả dụ là công ty nhiệm vụ hữu hạn);

c) chào làng thông tin theo yêu ước quy địnhtại Điều 12 Thông tứ này.

Điều 21. Công bốthông tin của tổ chức triển khai phát hành tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra output côngchúng

1. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổphiếu lần áp ra output công bọn chúng phải chào làng thông tin về câu hỏi chào bán cp racông chúng theo quy định pháp luật về kính chào bán cp ra công chúng.

2. Tổ chức phát hành có vốn góp của công ty sởhữu sau khi hoàn thành chào bán cp lần cổng output công bọn chúng từ 120 tỷ đồngtrở lên thực hiện chào làng thông tin theo luật tại các Điều 14, 15, 16 và 17Thông tư này.

Chương V

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN,CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 22. Công bốthông tin định kỳ

1. Doanh nghiệp chứng khoán, công ty thống trị quỹ đầutư triệu chứng khoán, trụ sở công ty đầu tư và chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoàitại nước ta thực hiện công bố thông tin thời hạn theo nguyên tắc tại Điều 14Thông tư này (trường hợp doanh nghiệp chứng khoán, công ty làm chủ quỹ đầu tư chi tiêu chứngkhoán là công ty trọng trách hữu hạn thì Đại hội đồng cổ đông được thay đổi Hộiđồng thành viên, Hội đồng quản lí trị được đổi thành Hội đồng thành viên).

2. Công ty chứng khoán, công ty làm chủ quỹ đầutư bệnh khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoàitại việt nam phải công bố report tỷ lệ bình an tài chủ yếu tại ngày 30/6 đã đượcsoát xét cùng tại ngày 31/12 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấpthuận cùng thời điểm với bài toán công bố report tài chính phân phối niên đã có soátxét và report tài chính năm đã làm được kiểm toán.

Điều 23. Công bốthông tin bất thường

1. Doanh nghiệp chứng khoán, công ty thống trị quỹ đầutư chứng khoán là công ty cổ phần, trụ sở công ty chứng khoán và doanh nghiệp quảnlý quỹ quốc tế tại nước ta thực hiện ra mắt thông tin không bình thường theo quyđịnh tại Điều 15 Thông bốn này với trong thời hạn 24 giờ, kể từ lúc xảy ra mộttrong những sự khiếu nại sau đây:

a) Khi nhận được ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán công ty nước về câu hỏi xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán vàthị trường chứng khoán đối với công ty, chi nhánh, người hành nghề hội chứng khoáncủa công ty, chi nhánh; tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tgđ (Phó Giám đốc)bị tước đoạt quyền sử dụng chứng từ hành nghề kinh doanh thị trường chứng khoán có thời hạn, thu hồi chứngchỉ hành nghề chứng khoán;

b) Khi dìm được quyết định khởi tố, tạmgiam, truy cứu trọng trách hình sự liên quan đến tín đồ hành nghề kinh doanh thị trường chứng khoán củacông ty, bỏ ra nhánh;

c) Khi nhận được đưa ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán nhà nước về bài toán đặt công ty vào diện cảnh báo, kiểm soát, điều hành và kiểm soát đặcbiệt hoặc đưa thoát ra khỏi diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát điều hành đặc biệt; đình chỉ hoạtđộng, tạm chấm dứt hoạt rượu cồn hoặc kết thúc tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừnghoạt động;

d) Khi dìm được đưa ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán đơn vị nước chấp thuận đồng ý việc thành lập, đóng góp cửa, đổi khác tên, địa điểm chinhánh, chống giao dịch, văn phòng đại diện thay mặt ở trong nước hoặc nước ngoài; ráng đổinghiệp vụ sale tại chi nhánh; thành lập và hoạt động công ty nhỏ ở nước ngoài; việc đầutư gián tiếp ra nước ngoài;

đ) Khi dấn được đưa ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán công ty nước thuận tình việc thực hiện cung ứng dịch vụ giao dịch chứng khoántrực tuyến; cung cấp hoặc phối phù hợp với các tổ chức triển khai tín dụng cung ứng dịch vụcho quý khách vay tiền mua đầu tư và chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ giải ngân cho vay chứngkhoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ dịch vụ ứng trướctiền chào bán chứng khoán; lưu k