SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Hãy cùng IETLS Vietop mày mò cách thực hiện “that” vào mệnh đề quan tiền hệ ra sao cho đúng nhé!


*
Cách cần sử dụng that trong mệnh đề quan hệ

Trường hợp

Chi tiết

Trường hợp rất có thể sử dụng THAT tuy thế không bắt buộc

THAT thay thế cho đại từ quan tiền hệ và trang từ tình dục trong Mệnh đề quan hệ xác định

Ex: Those American toys which (that) I told you about was discontinued.

Bạn đang xem: Sử dụng như thế nào

Trường đúng theo bắt buộc thực hiện THAT

THAT sửa chữa thay thế cho danh từ:

vừa chỉ bạn vừa chỉ vật.

Ex: I have seen a great giảm giá khuyến mãi of people & food that were really strange ever since I came here.

chỉ một thiết bị bất định.

Ex: He is hiding something that may be related to you.

đại từ quan hệ giới tính sau tính từ đối chiếu nhất, all, every, very, only.

Ex: You are the only friend that I keep in cảm biến until now.

Trường thích hợp không áp dụng THAT

THAT không thay thế cho đai từ quan hệ với trạng từ quan liêu hệ tất cả giới từ bỏ đứng trướcTHAT không thay thế sửa chữa cho đại từ quan liêu hệ và trạng từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ giới tính không xác định

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui lòng nhập tên của người tiêu dùng
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không đúng
Đặt hứa hẹn

Bài tập

Bài tập

1. The festival, ______________ lasted all day, ended with a banquet.

A. ThatB. WhoC. WhichD. What

2. I am looking for someone __________ can watch my dog while I go on vacation.

A. WhichB. WhoC. WhomD. Whoever

3. The police needed details _____________ could help identify the robber.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chia Cho Số Có Hai Chữ Số Có 2 Chữ Số, Mẹo Học Hay

A. WhoB. WhateverC. ThatD. What

4. I’d lượt thích to take you lớn a café _______________ serves excellent coffee.

A. WhatB. WhateverC. WhichD. Whichever

5. The clubhouse, in __________ the dance was held, housed about 200 people.

A. WhichB. WhereC. ThatD. Whom

6. You can choose one person, __________ you like, to giới thiệu the cruise with you.

A. WhomeverB. ThatC. WhichD. Whom

7. I saw the shoes __________ you bought last week on sale for less this week.

A. WhenB. ThatC. WhoD. Whom

8. The winners, __________ known, will receive money & other prizes.

A. WhoeverB. WhoC. WhenD. That

9. This is the place __________ we met.

A. WhenB. WhereC. WhoD. That

10. The baby, ________ nap had been interrupted, wailed loudly.

A. WhoseB. WhomeverC. WhomD. Who

11. That’s the cát _________________ we saw yesterday.

A. ThatB. Either A or CC. WhichD. Whose

12. Bởi you know the name of the artist _________________ painted this portrait?

A. WhoseB. WhichC. ThatD. Whom

13. What’s the name of that guy _________________ các buổi party we went to lớn last week?

A. ThatB. WhoseC. WhichD. Whom

Answers

C – The festival, which lasted all day, ended with a banquet.B – I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation.C – The police needed details that could help identify the robber.C – I’d like to take you to lớn a café which serves excellent coffee.A – The clubhouse, in which the dance was held, housed about 200 people.A – You can choose one person, whomever you like, to tóm tắt the cruise with you.B – I saw the shoes that you bought last week on sale for less this week.C – The winners, when known, will receive money & other prizes.B – This is the place where we met.A – The baby, whose nap had been interrupted, wailed loudly.B – That’s the cat which/that we saw yesterday.C – vì you know the artist that painted this portrait?B – What’s the name of that guy whose party we went to last week?

Trên đây là tổng thể kiến thức về “that” trong mệnh đề quan tiền hệ đi kèm theo bài tập, IELTS Vietop hi vọng nó để giúp bạn hiểu bao giờ dùng that vào mệnh đề quan tiền hệ? cũng tương tự cách áp dụng “that” vào mệnh đề quan hệ.