Từ vựng tiếng anh về vấn đề giao thông

Từ vựng tiếng Anh chủ thể giao thông vận tải là một trong những công ty điểm đặc trưng, liên tiếp mở ra trong những bài kiểm soát học kì cũng tương tự những bài bác thi đem chứng từ tiếng Anh. Cùng oimlya.com mày mò trọn bộ trường đoản cú vựng giờ Anh chủ đề giao thông vận tải tiếp sau đây.

1. Từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện đi lại giao thông

1.1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về phương tiện giao thông mặt đường bộ

1. car /kɑːr/ :xe pháo hơi

2. truck /trʌk/ :xe cộ tải

3. bus /bʌs/ :xe cộ buýt

4. bicycle /ˈbaɪsɪkl/ :xe cộ đạp

5. scooter /ˈskuːtər/ :xe tay ga

6. motorbike /ˈməʊtəbaɪk/ :xe cộ máy

7. train /treɪn/ : xe pháo lửa

8. horse /hɔːs/: ngựa

9. donkey /ˈdɔːŋki/ :lừa

10. camel /ˈkæməl/ :lạc đà

11. coach /kəʊtʃ/ : xe cộ khách

12.cab /kæb/ : xe pháo đến thuê

13.xe taxi /ˈtæksi/ : xe pháo taxi

14.tram /træm/ : xe điện

15. van /væn/ : xe cộ tải nhỏ

16.ambulance /ˈæmbjələns/ : xe pháo cứu thương

17.tractor/ˈtræktə(r)/ : máy kéo

18.convertible /kən'və:təbl/ : ô tô mui trần

19. jeep /dʤi:p/ : xe jip

đôi mươi. Canavan: xe nhà di động

21. Moped /ˈmoʊ.ped/: xe cộ tất cả bàn đạp

*

1.2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về phương tiện đi lại giao thông công cộng

1.Subway /ˈsʌbweɪ/ :tàu điện ngầm

2.Tube /tjuːb/ : tàu điện ngầm sinh sống London

3. Bus /bʌs/: xe buýt

4.Minibus /ˈmɪnibʌs/ : xe cộ buýt nhỏ

5. Coach /koʊtʃ/: xe pháo khách

6.Speedboat /ˈspiːdbəʊt/ : tàu khôn cùng tốc

7.Submarine /'sʌbməri:n/ :tàu ngầm

8. Underground /ˌʌn.dɚˈɡraʊnd/: tàu điện ngầm

9. High-speed train /ˌhaɪˈspiːd treɪn/: tàu cao tốc

10. Railway train /ˈreɪl.weɪ treɪn/: tàu hỏa

1.3. Từ vựng tiếng Anh về phương tiện đi lại giao thông vận tải con đường thủy

1. Cruise ship /kruːz ʃɪp/ :tàu du lịch

2. Cargo ship /ˈkɑːɡəʊ ʃɪp/ :tàu chsinh sống hàng

3. Submarine/ˌsʌbmərˈiːn/ :tàu cánh ngầm

4. Sailboat /'seilbout/ :thuyền buồm

5.Boat /bəʊt/ : thuyền

6.Ferry /ˈferi/ : phà

7.Rowing boat /ˈrəʊɪŋ bəʊt/ : thuyền chèo

8.Hovercraft /ˈhɒvəkrɑːft/ : tàu di chuyển nhờ đệm không khí

9. Speedboat /ˈspiːd.boʊt/: tàu hết sức tốc

10. Ship /ʃɪp/: tàu thủy

1.4. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về phương tiện giao thông mặt đường hàng không

1. Helicopter /ˈhelɪkɒptər/ :máy bay trực thăng

2. Jet /dʒet/ :trang bị cất cánh bội nghịch lực

3. Hot-air balloon /ˌhɒt ˈeə(r) bəˈluːn/ :khinc khí cầu

4. Propeller plane /prəˈpelə(r) pleɪn/ :lắp thêm bay xài bộ động cơ cánh quạt

5. Airplane /ˈeəpleɪn/ : máy bay

6. Glider /ˈɡlaɪdə(r)/ :tàu lượn

7. Jet /dʒet/ :máy bay phản lực

*

2. Từ vựng tiếng Anh về biển khơi báo giao thông

Khi tham gia giao thông, gọi được hầu hết biển khơi báo giao thông là điều khôn cùng đặc biệt để chúng ta có thể chấp hành đúng luật pháp giao thông vận tải. Cùng mày mò từ vựng giờ Anh về biển báo giao thông vận tải tiếp sau đây của oimlya.com

Bover /bend/: phần đường vội khúc

Danger /ˈdeɪn.dʒɚ/: nguy hiểm

Slippery road /ˈslɪp.ɚ.i roʊd/: đoạn đường trơn

Two way traffic /tuː weɪ ˈtræf.ɪk/: con đường nhì chiều

Stop give sầu way: hết đoạn đường dường đường

Road narrows: đoạn đường hẹp

STOP. /stɑːp/: giới hạn lại

Roundabout /ˈraʊnd.ə.baʊt/: vòng xuyến

Motorway /ˈmoʊ.t̬ɚ.weɪ/: xa lộ

Traffic signal /ˈtræf.ɪk ˈsɪɡ.nəl/: dấu hiệu giao thông

T-Junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: vấp ngã ba

Quayside /ˈkiː.saɪd/: sắp tới cảng

Give way: nhường đường mang đến xe đi ở mặt đường chính

Pedestrian crossing ahead /pəˈdes.tri.ən ˈkrɑː.sɪŋ əˈhed/: dải người đi dạo lịch sự đường

Bump /bʌmp/: phần đường xóc

Runway aircraft /ˈrʌn.weɪ ˈer.kræft/: khu vực sản phẩm công nghệ cất cánh cất cánh, hạ cánh

Road widens /roʊd ˈwaɪ.dən/: đường trở buộc phải rộng hơn

Uneven road /ʌnˈiː.vən roʊd/: mặt đường nhấp nhô

Slow down /sloʊ daʊn/: giảm tốc độ

Cross road /krɑːs roʊd/: đường giao nhau

Electric cable overhead /iˈlek.trɪk ˈkeɪ.bəl ˈoʊ.vɚ.hed/: bao gồm đường cáp điện phía trên

Opening bridge /ˈoʊ.pən brɪdʒ/: cầu đóng góp, mở

No parking on even day: cnóng đỗ xe cộ vào những ngày chẵn

No parking on odd day: cấm đỗ xe cộ vào các ngày lẻ

Handicap parking /ˈhæn.dɪ.kæp ˈpɑːr.kɪŋ/: địa điểm đỗ xe pháo dành cho tất cả những người kmáu tật

Priority to lớn approaching traffic: con đường ưu tiên cho phương tiện đi lại vẫn đi tới

Toll road /toʊl roʊd/: đường tất cả thu lệ phí

Axle weight limit /ˈæk.səl weɪt ˈlɪm.ɪt/: trục số lượng giới hạn trọng lượng

No crossing: cấm bạn đi dạo qua đường

End of dual carriage way: không còn làn đường đôi

End of highway: không còn đoạn đường quốc lộ

No pedestrians cycling: cấm người

Construction /kənˈstrʌk.ʃən/: công trường

No entry: cnóng vào

Traffic from right: giao thông phía bên phải

Traffic from left: giao thông phía bên trái

Stop police: ngừng xe cộ chình họa sát

No overtaking: cấm vượt

Stop customs: ngừng xe vào một số trong những trường hợp

Length limit: số lượng giới hạn chiều dài

No parking stopping: cnóng đỗ xe

No buses: không có xe cộ bus

No traffic both ways: phần đường ko tsay mê gia giao thông

Speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: giới hạn tốc độ

Stop: dừng lại Railway: mặt đường sắt

No U-Turn: cấm rẽ hình chữ U

No trucks: cấm xe tải

No parking: cnóng đỗ xe

No traffic: cnóng tyêu thích gia giao thông

No horn: cnóng còi

*

3. Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề giao thông vận tải khác

Bên cạnh trường đoản cú vựng giờ Anh chủ đề giao thông vận tải về phương tiện cùng một vài nhiều loại vươn lên là báo, chúng ta còn biết đến một số từ bỏ vựng giờ Anh chủ thể giao thông vận tải không giống sau đây:

A

Accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn

Accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc

B

Breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: chính sách kiểm tra độ hễ trong tương đối thở

Bypass / ˈbaɪpɑːs /: con đường vòng

Brake / breɪk /: pkhô nóng (hễ từ)

C

Car hire / kɑːr ˈhaɪər / : mướn xe

Car park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe

Change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số

Car wash / kɑːr wɔːʃ /: cọ xe ô tô

Crossroads: xẻ tư

D

Dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ nhì chiều

Driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe

Diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel

Driver / ˈdraɪvər /:: tài xế

Drive sầu / draɪv /: lái xe

Driving chạy thử / ˈdraɪvɪŋ thử nghiệm /: thi bằng lái xe

Driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: gia sư dạy dỗ lái xe

Driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe

F

Fork / fɔːrk /: ngã ba

Flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp sịt

J

Jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện

Jaông chồng / dʒæk /: đòn bẩy

Junction: Giao lộ

G

Garage / ɡəˈrɑːʒ /: ga ra

H

Hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt khu đất cạnh xa lộ để dừng lại xe

I

Icy road / ˈaɪmê mệt roʊd /: con đường trót lọt vì chưng băng

K

Kerb / kɜːrb /:mép vỉa hè

L

Learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: fan tập lái

Level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái

M

Multi-storey oto park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: bến bãi đỗ xe pháo các tầng

Mechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy

O

One-way street / wʌn weɪ striːt /: đường một chiều

*

Oil / ɔɪl /: dầu

P

Petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng

Parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính xách tay chi phí đỗ xe

Parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: vị trí đỗ xe

Parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe

Passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách

Petrol / ˈpetrəl /:xăng

Petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng

Puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm

Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vạch quý phái đường

R

Road / roʊd /:: đường

Roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường

Ring road / rɪŋ roʊd /: mặt đường vành đai

Road sign / roʊd saɪn /: hải dương chỉ đường

Reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi

Road maps / roʊd mæp /: bạn dạng vật dụng mặt đường đi

S

Stall / stɔːl /: làm cho chết máy

Speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: pphân tử tốc độ

Swerve sầu / swɜːrv /: ngoặt

Signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển lớn báo

Skid: tđuổi bánh xe

Speed / skɪd /: tốc độ

Spray / spreɪ /: bụi nước

T

Turning / ˈtɜːrnɪŋ / : khu vực rẽ, xẻ rẽ

Traffic / ˈtræfɪk /: giao thông

Toll / toʊl /: lệ giá thành qua cầu, đường

Traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe

Tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp

Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông

Traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường

U

Unleaded: không chì

V

Vehicle / ˈviːəkl /: phương thơm tiện

*

4. Cấu trúc thắc mắc tiếng Anh về giao thông

Khi ý muốn hỏi ai đó đi mang lại địa điểm rõ ràng như thế nào kia bởi phương tiện đi lại giao thông vận tải gì, các bạn hỏi với vấn đáp theo kết cấu nlỗi sau:

Cấu trúc: How vày you + V + Danh từ (Chỉ địa danh)?

Trả lời: S+ V+ danh tự (chỉ địa danh) by +phương tiện giao thông

Ví dụ:

How bởi vì you go to lớn school? (Quý Khách mang đến trường bằng phương pháp nào?)

I go khổng lồ school by bus. (tôi đến trường bằng xe cộ buýt.)

How vày you go to work? (Quý khách hàng đi làm việc bởi phương tiện đi lại nào?)

I go khổng lồ work by motorxe đạp. (Tôi đi làm bằng xe máy)

How did you go to the concert yesterday? (quý khách hàng đã đến sự kiện bằng phương pháp nào?)

I went lớn the concert by xe taxi. (Tôi đi đến sự khiếu nại bằng taxi.)

How will you go to Danang? (Quý Khách sẽ đi mang đến TP Đà Nẵng bằng phương pháp nào?)

I am going lớn Danang by airplane. (Tôi sẽ tới Thành Phố Đà Nẵng sử dụng máy cất cánh.)

5. Bài luận tiếng Anh chủ đề Giao thông

Lúc tsay mê gia một vài kỳ thi nlỗi thi IELTS, đôi lúc bạn sẽ gặp nên chủ thể tương quan mang đến Giao thông trong phần tranh tài Writing. Cùng xem thêm bài luận tiếng Anh nhà nhằm giao thông vận tải tiếp sau đây của oimlya.com nhé.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về vấn đề giao thông

Bài luận 1: Phương nhân thể giao thông công cộng

Đề bài: What is the advantages và disadvantages of public transport? (Lợi ích và phiền toái của phương tiện giao thông vận tải công cộng)

Public transport is one of the most popular types of transport used in many big cities. Using public transport has many advantages as well as disadvantages.

There are many benefits to public transportation. First, it saves us money. Using public transport is many times cheaper than going by motorxe đạp or private car. Moreover , there's no need to lớn pay for fuel costs or maintenance costs when owning a personal vehicle.

Using public transport is also one of the effective sầu methods to lớn protect the environment, reduce air pollution & traffic congestion. If there are too many private vehicles on the road, it will lead lớn traffic jams, especially during peak hours.

Besides the above sầu advantages, public transport also has certain disadvantages. Firstly, you will have lớn spend a certain amount of time waiting for the train, waiting for the bus. This makes it difficult to lớn be proactive sầu about time. Sometimes it also makes you miss important work, late hours, affect study and work much.

Second, because the fare of public transport is very cheap, many people will want to lớn use it. Therefore, sometimes you will have sầu khổng lồ stand on the bus or on the train if you have no seats. Crowded people cause an uncomfortable feeling. This is also the reason that many people still prefer to use personal vehicles when traveling.

Thus, the use of public transport has both advantages & disadvantages. The government of each country should invest & improve sầu the public transport system, overcome the aforementioned shortcomings lớn encourage people to lớn use this type of transport more.

*

Dịch:

Phương nhân thể giao thông nơi công cộng là một Một trong những loại phương tiện thông dụng, được áp dụng sinh hoạt nhiều thành thị Khủng. Việc áp dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải nơi công cộng có nhiều công dụng cũng giống như bất lợi.

Phương thơm luôn thể giao thông vận tải nơi công cộng đem đến các ích lợi. trước hết, nó giúp chúng ta tiết kiệm chi phí ngân sách. Sử dụng phương tiện đi lại giao thông công cộng phải chăng hơn những lần so với Việc các bạn đi xe cộ thứ xuất xắc ô tô riêng. Thêm vào đó, chúng ta cũng không cần thiết phải mất ngân sách xăng dầu xuất xắc chi phí duy trì Lúc cài một phương tiện đi lại cá nhân.

Sử dụng phương tiện đi lại giao thông công cộng cũng là 1 trong trong số những phương thức hữu ích nhằm bảo đảm an toàn môi trường, bớt độc hại không gian với ùn tắc giao thông vận tải. Nếu có quá nhiều phương tiện cá nhân lưu lại thông trên tuyến đường, sẽ dẫn cho triệu chứng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ đồng hồ cao điểm.

Bên cạnh hầu như ưu thế bên trên trên đây, phương tiện đi lại giao thông vận tải công cộng cũng có hầu như điểm yếu kém một mực. Thứ đọng độc nhất, các bạn sẽ đề xuất bỏ ra một khoảng chừng thời hạn một mực nhằm đợi tàu, hóng xe buýt. Điều này khiến cho các bạn khó khăn rất có thể dữ thế chủ động về thời gian được. thường thì nó còn khiến cho bạn lỡ mất quá trình đặc biệt quan trọng, mang lại lừ đừ giờ, ảnh hưởng không ít tới học hành và quá trình.

Thứ nhị, bởi vì giá vé của phương tiện đi lại giao thông chỗ đông người cực kỳ rẻ yêu cầu sẽ có tương đối nhiều tín đồ mong thực hiện nó. vì thế, nhiều khi các bạn sẽ đề xuất đứng trên xe cộ buýt hoặc bên trên tàu giả dụ như đã không còn số ghế. Tình trạng đông fan sum sê gây nên cảm hứng không dễ chịu và thoải mái. Đây cũng là nguyên do mà lại nhiều người vẫn ưa chuộng áp dụng phương tiện đi lại cá thể Khi dịch rời hơn.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cho Phụ Đề Vào Phim Hay Avi, Tự Thêm Phụ Đề

Như vậy, bài toán áp dụng phương tiện đi lại giao thông nơi công cộng bao gồm cả hồ hết tiện ích và ăn hại. nhà nước từng non sông đề nghị đầu tư chi tiêu, nâng cấp khối hệ thống phương tiện giao thông vận tải nơi công cộng, hạn chế hầu như yếu điểm nói bên trên nhằm khuyến khích người dân sử dụng loại hình phương tiện đi lại này nhiều hơn nữa nữa.

Bài luận 2: An toàn giao thông

Đề bài: Discuss the traffic safety issue in Vietphái mạnh. (bàn thảo về vụ việc bình yên giao thông nghỉ ngơi Việt Nam)

*

Traffic safety is always the top concern in many countries. In Vietnam, a country with many tragic traffic accidents, the issue of traffic safety should be disseminated lớn all traffic participants.

First of all, the reasons for the traffic accident are mentioned as the following. The reason for the traffic accident can be subjective or objective. It may be that drivers use alcohol, beer, alcohol or stimulants when participating in traffic, leading to uncontrollable steering, causing traffic accidents. It can also be caused by road, weather, affecting the traffic process. For example, when in traffic in unfavorable weather conditions, storms and fog, which limit the driver's view. Another reason is when entering dangerous roads, many potholes also affect the steering, leading to traffic accidents.

Traffic accidents have sầu many serious consequences. The first is the human consequence. People in traffic can be injured on parts of the body toàn thân, the most dangerous is the head, it can even lead lớn death. Traffic accidents also cause damage to the vehicle. Repair and maintenance will be charged by the owner of the vehicle.

In order to reduce traffic accidents, the government & the entire participants need khổng lồ unanimously agree khổng lồ take the following measures. People in traffic need to raise awareness of obeying the traffic laws, not using alcohol, beer or stimulants before driving. The government should invest in upgrading bad roads that threaten pedestrians. When the road system is expanded, the vehicles easier to circulate will contribute to reducing traffic accidents.

In short, with everyone's efforts và cooperation, the traffic situation will definitely improve.

Dịch:

Vấn đề bình yên giao thông vận tải luôn luôn được quan tâm số 1 sinh hoạt các non sông. Tại VN, một nước có tương đối nhiều vụ tai nạn giao thông vận tải tmùi hương trọng điểm, thì vụ việc bình an giao thông vận tải rất cần phải phổ biến đến toàn cục bạn tđắm đuối gia giao thông.

Đầu tiên, là lý do dẫn cho tai nạn thương tâm giao thông. Lý bởi vì xảy ra tai nạn giao thông hoàn toàn có thể do mọi ngulặng nhân khinh suất hoặc khách quan. Có thể là vì người lái xe pháo áp dụng rượu, bia, cồn, chất kích thích Lúc tyêu thích gia giao thông, dẫn mang lại ko kiểm soát và điều hành được tay lái, gây ra tai nạn giao thông vận tải. Cũng rất có thể bởi mặt đường xá, thời tiết, tác động mang lại quy trình tyêu thích gia giao thông vận tải. lấy ví dụ như, Lúc tmê say gia giao thông vận tải trong điều kiện thời tiết không được dễ dãi, mưa bão, sương mù, làm giảm bớt tầm quan sát của người lái xe cộ. Hoặc khi bước vào hầu hết phần đường hiểm trsinh sống, các ổ con gà cũng tác động mang đến tay lái, dẫn cho tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải.

Tai nạn giao thông đem đến không ít hậu quả rất lớn. Trước hết là hậu quả về tín đồ. Người tham gia giao thông có thể bị thương nghỉ ngơi những phần tử bên trên khung người, nguy khốn nhất là phần đầu, thậm chí có thể dẫn mang lại tử vong. Tai nạn giao thông cũng tạo ra bong ra cùng với phương tiện đi lại. Chủ download dòng xe đã bắt buộc mất ngân sách để sửa chữa cùng bảo trì.

Để hoàn toàn có thể sút thiểu tai nạn giao thông vận tải, chính phủ và toàn dnhiệt tình đồng lòng nhằm tiến hành hầu hết biện pháp sau đây. Người tmê man gia giao thông cần cải thiện ý thức chấp hành dụng cụ giao thông vận tải, ko áp dụng rượu, bia, chất kích thích trước lúc tài xế. Chính phủ phải đầu tư chi tiêu, upgrade phần đa phần đường xấu, đe dọa bạn đi con đường. khi khối hệ thống đường xá được không ngừng mở rộng, phương tiện tiện lợi lưu lại thông hơn sẽ góp thêm phần có tác dụng giảm tphát âm tai nạn giao thông vận tải.

Tóm lại, với sự phổ biến tay, nỗ lực cố gắng của tất cả đầy đủ fan, chứng trạng giao thông chắc hẳn rằng sẽ tiến hành nâng cấp.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Word 2007 & Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Word 2007 Không Cần Crack

Trên đó là trọn cỗ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề Giao thông được oimlya.com tổng thích hợp lại. lúc học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể, hãy chú trọng học kèm hình hình họa trực quan sẽ giúp đỡ chúng ta ghi ghi nhớ từ vựng dễ dãi rộng. oimlya.com chúc chúng ta ngày càng học xuất sắc giờ đồng hồ Anh cùng thiết lập vốn tự vựng đa dạng.


Chuyên mục: Kiến thức