VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

Văn uống Xương Đế Quân 文昌帝君 được dân gian lẫn Đạo giáo tôn sùng là thần cốt yếu công danh sự nghiệp phúc lộc của sĩ nhân. Văn Xương là tên gọi bởi vì sao, cũng call là sao Văn Khúc (Văn Khúc tinc 文曲星) hoặc sao Văn uống (Văn uống tinch 文星). Người Trung Quốc ngày xưa cho rằng đây là tinch tú sở hữu công danh và văn vận của nỗ lực nhân.

*

Sự kiện Vnạp năng lượng Xương Đế Quân được dân gian với Đạo giáo phụng thờ bao gồm liên quan cho thần Tử Đồng Trương Á Tử 梓潼張亞子. Đời Đông Tấn 東晉 (317–420), năm Ninh Khang 寧康 thứ 2 (374) triều vua Hiếu Vũ Đế 孝武帝 (tức Tư Mã Diệu 司馬曜), một fan nước Thục 蜀 tên Trương Dục 張育 từ bỏ xưng là Thục Vương 蜀王, khởi nghĩa kháng Phù Kiên 苻堅 (tiền Tần 前秦) (357) và quyết tử. Dân chúng quận Tử Đồng 梓潼 (Tứ đọng Xuyên ổn 四川) lập miếu thờ (tức Trương Dục từ bỏ 張育祠) tại núi Thất Khúc 七曲, tôn ngài là Lôi Trạch Long Thần 雷澤龍神. Trên núi Thất Khúc cũng đều có một miếu thờ thần Tử Đồng Trương Á Tử 張亞子. Vì nhì miếu gần nhau, fan đời sau bắt đầu Call chung nhì thần là Trương Á Tử 張亞子 hoặc «Trương Á Tử Sĩ Tấn chiến một» 張亞子仕晉戰歿 (Trương Á Tử, quan tiền đời Tấn, chết vào chiến tranh). Sự tích Trương Dục tất cả chnghiền trong Tấn Thỏng 晉書.

Bạn đang xem: Văn xương đế quân

Thần Trương Á Tử 張亞子 (cũng Gọi Trương Ác Tử 張堊子, 張惡子) được ghi chnghiền trong Hoa Dương Quốc Chí 華陽國志 quyển 2: «Tử Đồng thị xã, quận trị, hữu Thiện nay Bản từ bỏ, nhất danh Ác Tử.» 梓 潼 縣 , 郡 治 , 有 善 板 祠 , 一 名 惡 子 (Huyện Tử Đồng là 1 quận trị, bao gồm miếu Thiện tại Bản, một tên khác là Ác Tử). Trong dân gian thường xuyên truyền nhau sự hiển linc thần dị của thần Tử Đồng Trương Á Tử. Thái Bình Hoàn Vũ Ký 太平寰宇記 quyển 84, mục Kiếm Châu Tử Đồng Huyện 劍州梓潼縣 bao gồm trích dẫn Quận Quốc Chí 郡國志 rằng: «Ác Tử tích chí Trường An kiến Diêu Trường, vị viết: Kiếp hậu cửu niên, quân đương nhập Thục, nhược chí Tử Đồng Thất Khúc tô, hạnh vẫn kiến tầm.» 惡子昔至長安見姚萇, 謂曰: 劫後九年, 君當入蜀, 若至梓潼七曲山, 幸當見尋 (Ngày trước, Ác Tử đến Trường An gặp Diêu Trường, nói: 9 năm tiếp theo, ngươi bắt buộc vào Thục, ví như cho núi Thất Khúc huyện Tử Đồng, suôn sẻ thì kiếm tìm chạm chán ta). Thập Lục Quốc Xuân Thu Tập Bổ - Hậu Tần Lục 十六國春秋輯補-後秦錄 ghi rằng: «Tiền Tần Kiến Ngulặng thập nhị niên (376), Diêu Trường chí Tử Đồng Thất Khúc đánh, con kiến duy nhất thần nhân vị đưa ra viết: Quân tảo trả Tần, Tần vô nhà, kỳ trên quân hồ? Trường thỉnh kỳ tính thị, viết: Trương Ác Tử dã. Ngôn cật bất con kiến. Chí cứ đọng Tần xưng đế, tức kỳ địa lập Trương tướng công miếu từ chi.» 前秦建元十二年, 姚萇至梓潼七曲山, 見一神人謂之曰: 君早還秦, 秦無主, 其在君乎? 萇請其姓氏, 曰: 張惡子也. 言訖不見. 至據秦稱帝, 即其地立張相公廟祀之 (Năm Kiến Nguyên thiết bị 12 (tiền Tần, 376) Diêu Trường mang đến núi Thất Khúc sống thị xã Tử Đồng , gặp một thần nhân bảo rằng: Ngươi hãy mau chóng trở lại Tần. Tần không tồn tại công ty, chẳng buộc phải (chủ) là nghỉ ngơi nơi ngươi sao? Trường xin hỏi danh tánh, người đó trả lời: 'Trương Ác Tử trên đây.' Nói xong xuôi thì chẳng thấy fan đó đâu. Đến lúc Tần xưng đế, nơi này lập miếu Trương tướng mạo công cơ mà thờ phụng).

lúc loạn An Lộc Sơn 安祿山 nổi lên, Đường Huyền Tông 唐玄宗 lánh nạn chạy vào Thục, trê tuyến phố đi ngang núi Thất Khúc, nghĩ mang lại Trương Á Tử anh liệt kháng chi phí Tần, bèn nghỉ chân vái lạy. Tương truyền Lúc tá túc núi Thất Khúc, Huyền Tông mộng thấy Trương Á Tử hiển linch mách nhau rằng không bao thọ nữa, Huyền Tông sẽ trở thành Thái thượng hoàng. Hiện giờ bên trên núi Thất Khúc còn dấu tích «Ứng mộng tiên đài» 應夢仙台 của Đường Huyền Tông. Năm Quảng Minh 廣明 thứ hai đời Đường, Hy Tông 僖宗 lánh loạn Hoàng Sào 黃巢, vào Thục, đi ngang núi Thất Khúc cũng vào vái lạy, truy hỏi phong Trương Á Tử là Tế Thuận Vương 濟順王 với cởi bội tìm tặng kèm mang lại thần. Thần Tử Đồng Trương Á Tử vì chưng được những vua Đường sùng bái, thanh hao danh Viral xa, từ một vị thần địa phương vươn lên là một đại thần khắp Trung Quốc.

Năm Hàm Bình 咸平 thiết bị 3 (1000) triều vua Tống Chân Tông 宋真宗 (tại vị 998–1023) (Bắc Tống), Đô Ngu Hầu 都虞候 sinh sống Ích Châu 益州 <1> là Vương Quân 王均 nổi loàn, thần Tử Đồng 梓潼 linc hiển trợ giúp triều đình khử quân phiến loàn. Tống Chân Tông bèn nhan sắc phong Trương Á Tử là Anh Hiển Vũ Liệt Vương 英顯武烈王 đôi khi cho tu xẻ miếu thờ. Đời Nam Tống, năm Thiệu Hưng 紹興 thiết bị 10 (1140), vua Tống Cao Tông 宋高宗 (tại vị 1127–1162) cho đại tu Tử Đồng Thần miếu với dung nhan phong miếu thờ là Linc Ứng Từ 靈應祠. Vua Tống Quang Tông 宋光宗 (tại vị 1190–1194) truy vấn phong Trương Á Tử là Trung Văn Nhân Vũ Hiếu Đức Thánh Liệt Vương 忠文仁武孝德聖烈王. Tống Lý Tông (trên vị 1225–1264) truy tìm phong Trương Á Tử là Thần Văn Thánh Vũ Hiếu Đức Trung Nhân Vương 神文聖武孝德忠仁王. Đời Nguyên, năm Diên Hựu trang bị 3 (1316) vua Nhân Tông (tại vị 1312–1320) dung nhan phong Trương Á Tử là Phụ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Tư Lộc Hoành Nhân Đế Quân 輔元開化文昌司祿宏仁帝君 với khâm định là Trung Hoa Hiếu Gia Ích Dân Chính Trực Thần 忠國孝家益民正直神. Kể trường đoản cú đó thần Tử Đồng với sao Văn uống Xương được phù hợp duy nhất thành một danh xưng là Văn uống Xương Đế Quân.

Từ đời Tống khôn xiết phổ cập vô vàn câu chuyện linh dị kể lại thần Tử Đồng hiển linch phù trì những sĩ cương thi đậu có tác dụng quan lại, mang đến cho nên việc phụng thờ ngài càng thêm thịnh. Đời Nam Tống, Ngô Tự Mục 吳自 trong quyển Mộng Lương Lục 夢梁錄 đồ vật 14 chnghiền rằng: «Tử Đồng Đế Quân trên đạo tiệm Thừa Thiên sinh sống Ngô Sơn là thần nước Thục, chuyên nắm giữ lộc tịch (sổ sách về quan lại lộc) của con người, nói tầm thường các cử tử tứ phương thơm đi thi cầu danh phần đa xin ngài ban phúc. Ngài được phong là Huệ Văn uống Trung Vũ Hiếu Đức Nhân Thánh Vương.» (Tử Đồng Đế Quân, trên Ngô Sơn Thừa Thiên cửa hàng, demo Thục trung thần, chăm chưởng lộc tịch, phàm tứ đọng phương thơm cử tử cầu danh phó tuyển trả tất đảo đưa ra. Phong vương vãi tước đoạt viết Huệ Văn Trung Vũ Hiếu Đức Nhân Thánh Vương 梓潼帝君, 在吳山承天觀此蜀中神, 專掌祿籍, 凡四方士子求名赴選者悉禱之. 封王爵曰惠文忠武孝德仁聖王). Cuối đời Nam Tống, các châu với bao phủ đầy đủ lập các miếu thờ Tử Đồng Đế Quân. do vậy phần nhiều tượng thờ Văn uống Xương Đế Quân trong số ca tòng miếu với đạo tiệm ngày này Có nghĩa là tượng Tử Đồng Đế Quân.

Xem thêm: Nhà Cái Tốt Nhất Việt Nam & Châu Á Hiện Nay (2021), Nhà Cái Uy Tín

<2>

Đạo giáo vẫn mau chóng có tín ngưỡng Văn uống Xương, trong Lão Quân Âm Tụng Giới Kinch 老君音誦戒經chép: «Đương giản trạch chủng dân, lục danh Vnạp năng lượng Xương cung trung.» 當簡擇種民錄名文昌宮中 (Phú trách tuyển chọn chọn phđộ ẩm hạng dân chúng, ghi danh vào cung Văn Xương). Đến đời Nguim 元 (1279–1368) với đời Minc 明 (1368–1644), các đạo sĩ tận dụng tín ngưỡng dân gian về Văn Xương Đế Quân cơ mà viết ra «Tkhô giòn TPhường. hà Nội Truyện» 清河內傳 và «Tử Đồng Đế Quân Hóa Thư» 梓潼帝君化書, v.v. nhắc lại hầu như thần tích của Văn Xương Đế Quân. Các sách viết rằng Vnạp năng lượng Xương Đế Quân vốn sinch quãng đời đầu Chu 周, đã thử 73 kiếp hoá thân, từng là sĩ đại phu, cuối đời Tây Tấn 西晉 ngài lễ giáng sinh nơi khu đất Thục 蜀, tên là Á 亞 họ là Trương 張, trường đoản cú là Bái Phu 霈夫, được lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế 玉皇上帝 mang đến ctận hưởng cai quản Văn Xương che 文昌府 cùng lộc tịch (sổ sách về quan tiền lộc) của dương gian.<3> Đạo Tạng Tập Yếu thu thập quyển Vnạp năng lượng Xương Đế Quân Bản Truyện 文昌帝君本傳 viết vào trong năm Sùng Đức 崇德 (1636–1648) đời Thanh hao (1644–1911). Trong đó ghi rằng: «Văn uống Xương Đế Quân họ là Trương 張 húy là Thiện Huân 善勛, bao gồm thần tích linch dị, phàm nmùi hương tai khử họa hòn đảo vũ cầu tự hễ gồm tình thật tất bao gồm ứng nghiệm, hoàn toàn có thể trấn phục yêu ma tảo trừ dịch bệnh. Ngài được Điện thoại tư vấn là Văn Chương thơm Tư Mệnh vày những giới quý luôn thể văn vũ y bốc sĩ nông công thương nghiệp hễ gồm lòng hy vọng cầu công danh đều trông cậy vào ngài. Ngài ngụ cư địa điểm cung Văn Xương địa điểm ccỗ áo sao Tử Vi, hay giáng cơ viết tởm, hiển mộng đưa tin, phân thân ứng hóa, cứu vớt độ nhân sinc.» <4>

Trong Tử Đồng Đế Quân Hóa Thư 梓潼帝君化書 (vì chưng Đàm Tiễu 譚峭 viết thời điểm đầu thế kỷ X) cầm lược 17 kiếp của Vnạp năng lượng Xương Đế Quân, nhưng ngôn từ rất là hoang con đường. Có lẽ biến đổi này của đạo sĩ Đàm Tiễu mong củng vậy và đưa tín ngưỡng Văn Xương Đế Quân xuất phát điểm từ một tín ngưỡng dân gian lịch sự tín ngưỡng của Đạo giáo.<5>

Trong Đạo Tạng và Đạo Tạng Tập Yếu tích lũy không hề ít ghê sách bởi Vnạp năng lượng Xương Đế Quân giáng cơ bút. Trong số đó thịnh hành nhất kể từ đời Tống và đời Nguim là Văn uống Xương Đế Quân Âm Chất Văn 文昌帝君陰騭文. Tác phẩm này tulặng xưng: «Văn uống Xương Đế Quân cứu giúp nhân chi nàn, tế nhân chi cấp cho, mẫn nhân bỏ ra cô, dung nhân chi thừa, quảng hành âm hóa học, thượng phương pháp thương size.» 文昌帝君救人之難, 濟人之急, 憫人之孤, 容人之過, 廣行陰騭, 上格蒼穹 (Văn Xương Đế Quân cứu nàn dân chúng, góp tín đồ trong khốn cực nhọc nguy cấp cho, xót thương thơm kẻ đơn côi, khoan dung lầm lỗi của cụ nhân, thi hành rộng khắp âm chất được quánh biện pháp thăng thiên <đứng tên vào tiên tịch>). Đồng thời khuyến dạy người đời: «Hành thời thời đưa ra phương tiện đi lại, tác chủng chủng đưa ra âm công, lợi thứ lợi nhân, tu thiện nay tu phúc, gan dạ đại thiên hành hóa, trường đoản cú tường vị quốc cứu dân, trung nhà hiếu thân, kính huynh tín hữu. Hoặc phụng Chân triều đẩu, hoặc bái Phật niệm ghê, báo bổ tứ đọng ân, quảng hành tam giáo.» 行時時之方便, 作種種之陰功, 利物利人, 修善修福, 正直代天行化, 慈祥為國救民, 忠主孝 親 , 敬兄信友. 或奉真朝斗, 或拜佛念經, 報答四恩, 廣行三教 (Thường thực hành app, sinh sản vô vàn công đức vô hình dung, công dụng cho những người mang đến đồ, tu thiện tại tu phúc, bản lĩnh núm ttách hành hóa đạo đức, từ ái vị nước cứu dân, trung vua, hiếu cha mẹ, kính trọng huynh trưởng, tin cậy bạn bè. Hoặc thờ Tiên tu đạo hoặc bái Phật niệm tởm nhằm báo ân tư ân với quảng hành tam giáo). Văn uống Xương Đế Quân Âm Chất Văn uống là 1 trong vào tam đại khuyến thiện nay thư của Đạo giáo,<6>có ảnh hưởng không hề nhỏ trong dân gian.

Từ đời Nguyên và đời Minch sau đây, những địa phương ngơi nghỉ Trung Hoa thi công tương đối nhiều cung với đền rồng miếu thờ Văn uống Xương Đế Quân (điện thoại tư vấn là Văn Xương Cung 文昌宮, Văn Xương Từ 文昌祠, Văn uống Xương Các 文昌閣) hoa lệ, hiện nay vẫn còn đấy. Đài Loan hiện bao gồm 29 ngôi miếu thờ Văn uống Xương Đế Quân. Tại toàn nước, Văn Xương Đế Quân được thờ trong đền Ngọc Sơn nơi hồ Hoàn Kiếm Hà Nội kể từ thời điểm đền rồng được trùng tu năm Thiệu Trị thứ nhất (1841),<7> mà hơn nữa ngài còn được thờ trong những ngôi ca tòng miếu của fan Hoa. Đạo giáo lấy ngày 3 mon 2 âm kế hoạch làm cho ngày vía đức Văn Xương Đế Quân.

lúc Văn uống Xương Đế Quân du hành, tùy tòng có Huyền Đồng Tử 玄童子 (Thiên Lung 天聾: trời điếc) với Địa Mẫu 地母 (Địa Á 地啞: đất câm). Hai tùy tòng có nhiệm vụ khác hoàn toàn về hành chính phụ giúp Văn Xương Đế Quân. Để giữ công bằng với kín, Thiên Lung quan trọng lắng tai được đều lời van vỉ cầu khẩn của cầm nhân, Địa Á cần yếu tiết lộ mang đến bọn họ biết mọi ý định của Đế Quân.<8> ●