With the aim of là gì trong tiếng anh? aim at vs aim to cấu trúc to aim at sb/sth

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

aim
*

ayên ổn /eim/ danh từ sự nhắm, sự nhắmto lớn take aim: nhắm, nhắm, nhắm bắn đích (để nhắm bắn) mục tiêu, kim chỉ nam, ý địnhlớn miss one"s aim: phun cô đơn đích; ko đạt mục đíchto attain one"s aim: đạt mục đích ngoại hễ từ nhắm, nhắm, chĩato aim one"s gun at the enemy: chĩa súng vào đối phương, nhắm phun quân thùthis measure was aimed at him: phương án sẽ là để nhắm hạn chế lại hắn, biện pháp đó phòng vào hắn giáng, nện, némto aim a stone at somebody: ném nhẹm một phiến đá vào ailớn alặng a blow at somebody: giáng đến ai một quả đấm hướng về phía, tập trung vào, xoáy vàoto lớn alặng one"s efforts at something: hướng rất nhiều nỗ lực vào bài toán gì nội đụng từ nhắm, nhắmkhổng lồ alặng at somebody: nhắm vào ai; nhắm phun ai nhắm mục tiêu, tất cả dự định, nvội nlép, muốn mỏikhổng lồ ayên higher: nhắm một chiếc gì cao hơn, ước ao mỏi đồ vật gi cao hơn (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) định, ráng gắng
đíchđịnh hướngngắmnhằm mục tiêu (mục tiêu)mục đíchmục tiêuLĩnh vực: xây dựngphía vào

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

Aim

Xem associate in management (aim).

Bạn đang xem: With the aim of là gì trong tiếng anh? aim at vs aim to cấu trúc to aim at sb/sth

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): aim, alặng, aimless, aimlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): aim, aim, aimless, aimlessly


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

aim

Từ điển Collocation

aim noun

1 purpose/goal

ADJ. broad, general, overall | basic, central, essential, fundamental | chief, first, key, main, major, primary, prime, principal, overriding | sole His sole alặng in life is to enjoy himself. | clear, explicit It is important khổng lồ have sầu a clear alặng in view. | ambitious | high, worthy Simple truth must be the highest alặng of any real enquiry. | limited, modest | legitimate | common I want to lớn see a strong & united country in which people work together with common aims. | underlying Although the report covers many areas, its underlying ayên is lớn ensure that another accident never happens. | immediate, initial | original | eventual, ultimate His ultimate aim was khổng lồ force the prime minister khổng lồ resign. | long-term, short-term | avowed, declared, express/expressed, stated The express aim of the treaty is lớn keep the whole region miễn phí from nuclear weapons. | war | policy/political, strategic

VERB + AIM have sầu | set youself | achieve sầu, fulfil You will have sầu to lớn work hard khổng lồ achieve sầu your aim. | further, pursue They were intent on furthering their aims. The country is still pursuing its ayên ổn of joining the EU.

PREP. with the ~ of She started the organization with the ayên of helping local people.

PHRASES aims and objectives What are the aims and objectives of this visit?

2 pointing weapon, etc.

ADJ. careful I"ll take more careful ayên next time. | poor His alặng was poor & he missed the target.

VERB + AIM take

PREPhường. ~ at He took ayên ổn at the target and fired.

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Hướng Cầu Thang Tính Như Thế Nào, Cã¡Ch ChọN Hæ°Á»›Ng CầU Thang Phong ThủY

the action of directing something at an object

he took aim và fired

v.

direct (a remark) toward an intended goal

She wanted lớn alặng a pun


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for America Online Instant Messenger. A popular instant-messaging service provided for không lấy phí by America Online. With the AIM service, instant messages can be sent over an Internet connection using the AIM software or directly from a Web browser using AIM Express. See also America Online, instant messaging. Compare ICQ, .NET Messenger Service, Yahoo! Messenger.

File Extension Dictionary

AOL Instant Messenger (AIM) (America Online, Inc.)Asm Text Mode Image File (The Ultimate Draw)

English Synonym & Antonym Dictionary

aims|aimed|aimingsyn.: direct over goal intend intention objective point purpose target try